Oddział Obsługi Przedsiębiorcy

Referat Działalności Gospodarczej
Symbol: SA-07-2
Adres siedziby: Wielicka 28a, 30-552 Kraków
Telefon: 12-616-5600
Faks: 12-616-5620
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Maria Jarosz

Zakres działania:
Działania z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki:

1. Przyjmowanie wniosków CEIDG-1:
1) o wpis do CEIDG,
2) o zmianę wpisu w CEIDG,
3) o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
4) o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
5) o wykreślenie wpisu w CEIDG.
2. Potwierdzanie tożsamości wnioskodawcy składającego wniosek o wpis do CEIDG.
3. Potwierdzanie wnioskodawcy przyjęcia wniosku.
4. Przekształcanie wniosku CEIDG-1 na formę dokumentu elektronicznego, opatrywanie go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisywanie potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
5. Przesyłanie wniosku do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
6. Weryfikowanie w przypadku osób zagranicznych (o których mowa w art. 13 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) dokumentu potwierdzającego status, o którym mowa w tych przepisach.
7. Żądanie okazania paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL.
8. Wzywanie do skorygowania lub uzupełnienia niepoprawnego wniosku CEIDG-1 pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
9. Archiwizowanie wniosku CEIDG-1 w formie papierowej oraz dokumentacji z nim związanej przez okres 10 lat od dokonania wpisu.
10. Występowanie do ministra właściwego do spraw gospodarki o sprostowanie wpisów w CEIDG.
11. Inicjowanie procedury wykreślenia wpisu z CEIDG z powodu zgonu przedsiębiorcy,
w oparciu o który zostanie wszczęte postępowanie o wykreślenie wpisu w drodze decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki.
12. Współpraca z Urzędem Statystycznym, urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), innymi organami i instytucjami w zakresie wniosków CEIDG-1 składanych w urzędzie oraz spraw ewidencyjnych prowadzonych do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa.
13. Udzielanie ustnych informacji o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
14. Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa.
15. Współpraca z Policją, sądami, Prokuraturą, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim oraz innymi instytucjami w zakresie zadań Referatu.
16. Prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu działania Referatu.
17. Wydawanie decyzji uchylających, decyzji zmieniających i umarzających postępowanie w sprawach z zakresu działania Referatu.
18. Wydawanie postanowień:
1) o wznowieniu postępowania,
2) o zawieszeniu postępowania,
3) o sprostowaniu błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydanych decyzjach,
4) o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez stronę,
5) w sprawie zwrotu podania lub zaniechania postępowania wobec nie uiszczenia należności tytułem opłat i kosztów postępowania,
6) o przywróceniu terminu.
19. Przygotowanie i przekazanie do Archiwum Zakładowego akt przedsiębiorców, dla których Prezydent Miasta Krakowa był organem ewidencyjnym.
20. Użytkowanie podsystemu POGOS.
21. Użytkowanie podsystemu - Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu.Wstecz