Wydział Spraw Administracyjnych

Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi
Symbol: SA-06
Adres siedziby: Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9322, 12-616-9305
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Mariusz Nawrot

Zakres działania:

1. Rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwoleń na detaliczną i gastronomiczną sprzedaż napojów alkoholowych:
1) sprawdzanie prawidłowości i kompletności wniosków, przygotowywanie list wniosków pod opinię gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
2) sporządzanie postanowień gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych opiniujących wnioski o wydanie zezwoleń w w/w zakresie, wydawanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi oraz decyzji odmawiających ich wydania.
2. Prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń i bieżąca analiza wykorzystania limitu na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć.
4. Wydawanie terminowych zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zapasów w związku z wygaśnięciem zezwoleń.
5. Wydawanie zezwoleń jednorazowych.
6. Wydawanie decyzji ustalających wartość opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
7. Wydawanie decyzji o odmowie zwrotu części opłaty za niewykorzystany okres ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
8. Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi.
9. Prowadzenie postępowań w sprawie cofania wydanych zezwoleń.
10. Prowadzenie postępowań uchylających wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
11. Wydawanie decyzji wygaszających.
12. Wydawanie decyzji umarzających niedopłaty należności za korzystanie z zezwoleń.
13. Podejmowanie czynności administracyjnych w związku z odwołaniami i zażaleniami na orzeczenia organu I instancji.
14. Kontrole przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
15. Współpraca z instytucjami i organami w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
16. Prowadzenie spraw z zakresu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
17. Przekazywanie danych dotyczących uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
18. Wykonywanie czynności związanych z opracowywaniem, publikowaniem i aktualizacją informacji podlegających opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu działania Referatu.
19. Użytkowanie podsystemu COALA.
20. Użytkowanie podsystemu -Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu.Wstecz