Wydział Spraw Administracyjnych

Referat Handlu i Usług
Symbol: SA-05
Adres siedziby: Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9314
Faks: 12-616-9327
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Tomasz Bargiel

Zakres działania:
1. Nadzorowanie funkcjonowania targowisk miejskich w zakresie realizacji zawartych umów dzierżawy oraz przestrzegania regulaminów targowisk miejskich, w tym obowiązujących na podstawie uchwał Rady Miasta Krakowa.
2. Opracowywanie warunków dla organizacji targowisk miejskich, określanie lokalizacji i regulaminów targowisk miejskich. Sporządzanie analiz i ocen na temat funkcjonowania targowisk miejskich, w tym opracowywanie odpowiednich projektów uchwał Rady Miasta Krakowa.
3. Zawieranie umów na prowadzenie (organizację, dzierżawę) targowisk miejskich, negocjacje warunków dzierżawy, opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta, w sprawach targowisk miejskich.
4. Organizowanie przetargów na prowadzenie i dzierżawę targowisk na terenach miejskich.
5. Prowadzenie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków, na których znajdują się lub są projektowane targowiska miejskie.
6. Prowadzenie postępowania o podział nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków, na których znajdują się lub są projektowane targowiska miejskie.
7. Prowadzenie postępowania scaleniowego nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków, na których znajdują się lub są projektowane targowiska miejskie.
8. Występowanie z wnioskami do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o wpisy w księgach wieczystych w sprawach dotyczących zakresu działania.
9. Prowadzenie bazy danych targowisk miejskich jako części Banku Informacji o Mieście w zakresie działania Referatu. Przekazywanie tych danych do Banku Informacji o Mieście.
10. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do zaopiniowania przez Radę Miasta Krakowa lokalizacji kasyn gry lub salonów gry ? Bingo? pieniężne.
11. Sporządzanie opracowań, sprawozdań i realizowanie zagadnień: pomocy publicznej, programów wspierania małej i średniej przedsiębiorczości, Strategii Miasta oraz innych programów pomocowych w zakresie działania Referatu.
12. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy.
13. Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców.
14. Wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego.
15. Wydawanie zezwoleń na:
1) przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej,
2) ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
16. Wydawanie zaświadczeń o nadaniu numeru i wpis do rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
17. Wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej w Krakowie.
18. Opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie:
1) utworzenia Społecznej Straży Rybackiej,
2) uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.
19. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem Rynkiem Głównym, w tym w zakresie:
1) udostępniania miejsca dla organizowania imprez i innych wydarzeń, prowadzenia handlu okrężnego, gastronomii, usług, zorganizowania ogródków kawiarnianych /gastronomicznych, lokalizacji reklam i małej architektury oraz prowadzenia robót budowlanych,
2) wydawania zgody na wjazd i postój pojazdów, użycie nagłośnienia,
3) postoju dorożek,
4) koordynowania zadań realizowanych w Rynku Głównym.
20. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem placami miejskimi: Małym Rynkiem, Placem Szczepańskim i Placem Wolnica, w tym w zakresie:
1) udostępniania miejsca dla organizowania imprez i innych wydarzeń, prowadzenia handlu okrężnego, gastronomii, usług, zorganizowania ogródków kawiarnianych / gastronomicznych, lokalizacji reklam i małej architektury oraz prowadzenia robót budowlanych,
2) wydawania zgody na wjazd i postój pojazdów, użycie nagłośnienia,
3) postoju dorożek,
4) koordynowania zadań realizowanych na wymienionych placach miejskich.
21. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem miejsc do organizowania imprez i innych wydarzeń, prowadzenia handlu okrężnego, gastronomii, usług, ustawiania wystawek lub ekspozycji przedsklepowych, zorganizowania ogródków kawiarnianych /gastronomicznych, ustawienia urządzeń zabawowych, wesołych miasteczek, cyrków, reklam na terenach będących własnością Miasta Krakowa oraz nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.
22. Organizowanie przetargów na czasowe udostępnianie nieruchomości lub przestrzeni.
23. Nadawanie uprawnień do wjazdu i postoju pojazdów.
24. Obsługa prac Stałego Zespołu Konsultacyjnego ds. pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
25. Zawieranie umów na udostępnienie miejsca w celu prowadzenia robót remontowo-budowlanych (ustawienie rusztowań, rozkopy nawierzchni, zaplecze budowy, droga technologiczna, wygrodzenia terenu, składowanie materiałów, tymczasowa infrastruktura techniczna itp.) oraz prac archeologicznych na terenie należącym do Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, na okres nie dłuższy niż 3 lata. Nie dotyczy pasa drogi.
26. Wykonywanie czynności związanych z opracowywaniem, publikowaniem i aktualizacją informacji podlegających opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu działania Referatu.
27. Użytkowanie podsystemu - Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu.


Wstecz