Wydział Spraw Administracyjnych

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do VII
Symbol: SA-02-1
Adres siedziby: Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9291, 12-616-9333
Faks: 12-616-9344
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Ewa Eznekier-Bidzińska

Zakres działania:

Sprawy związane z ewidencją ludności - Pani Agnieszka Ulanowska tel. 12 616 9333


1.       Prowadzenie ewidencji ludności:


1)            zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego,


2)            wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego,


2.       Prowadzenie w formie informatycznej w podsystemie ELUD rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców obejmujących dane osobowo-adresowe stałych i byłych mieszkańców, osób zameldowanych na pobyt czasowy oraz cudzoziemców.


3.       Uzupełnianie informatycznej bazy rejestrów mieszkańców o brakujące dane osobowo- adresowe w związku z ustawowym obowiązkiem odstąpienia od prowadzenia zbiorów w systemie kartotecznym.


4.        Udostępnianie danych osobowych z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców.


5.        Prowadzenie rejestru wyborców:


1)      wydawanie  decyzji administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru wyborców,


2)      wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze lub spisie wyborców.


6.        Sporządzanie spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Rady Miasta Krakowa, Rad Dzielnic, Sejmiku Województwa, Prezydenta Miasta oraz referendów, Małopolskiej Izby Rolniczej i Parlamentu Europejskiego.


7.   Wydawanie zaświadczeń na żądanie stron z akt prowadzonych w sprawach należących do kompetencji Referatu.


8.        Sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego.


9.        Wydawanie dowodów osobistych oraz decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.


10.    Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym, w zakresie posiadanego dostępu .


11.    Użytkowanie aplikacji informatycznej  ŻRÓDŁO.


12.    Użytkowanie podsystemu -Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu.


 


 


 


 


 Wstecz