Wydział Spraw Administracyjnych

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do VII
Symbol: SA-02-1
Adres siedziby: Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9333, 12-616-9332
Faks: 12-616-9344
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Pow.Czasowego Zastępstwa na St.Kierownika Referatu: Agnieszka Ulanowska

Zakres działania:


  1.    Prowadzenie ewidencji ludności:


  a)    zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego,


  b)    wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego,


  c)   zameldowania urodzenego dziecka,


  d)   rejestracja danych o zmianie stanu cywilnego, imienia lub nazwiska ,


  e)    rejestracja danych o obywatelstwie,


  f)     rejestracja danych o zgonie osoby .  2.   Prowadzenie w formie informatycznej w podsystemie ELUD zbiorów meldunkowych obejmujących dane osobowo-adresowe stałych i byłych mieszkańców, osób zameldowanych  na pobyt czasowy oraz cudzoziemców.


  3.   Uzupełnianie informatycznej bazy rejestrów mieszkańców o brakujące dane osobowo- adresowe w związku z ustawowym obowiązkiem odstąpienia od prowadzenia zbiorów w systemie kartotecznym .


  4.   Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.


  5.   Prowadzenie rejestru wyborców.


  a)  wydawanie  decyzji administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru wyborców,


  b)  wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze lub spisie wyborców. 


  6.     Sporządzanie spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Rady Miasta Krakowa, Rad Dzielnic, Sejmiku Województwa, Prezydenta Miasta oraz referendów, Małopolskiej Izby Rolniczej i Parlamentu Europejskiego.


  7.  Wydawanie zaświadczeń na żądanie stron z akt prowadzonych w sprawach należących do kompetencji Referatu.


  8.   Sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego.


  9.     Wydawanie dowodów osobistych oraz decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.


  10. Prowadzenie i przetwarzanie w formie informatycznej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.


  11.  Udostępnianie danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.


  12.  Przyjmowanie zgłoszeń aktualizacyjnych na odpowiednim formularzu NIP, w związku z wymianą dowodów osobistych i przekazywanie ich do właściwych urzędów skarbowych.


  13.    Użytkowanie podsystemu - Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu.Wstecz