Wydział Mieszkalnictwa

Referat Wspólnot Mieszkaniowych
Symbol: ML-04
Adres siedziby: Wielopole 17a, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-8232, 12-616-8281
Faks: 12-616-8243
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Edyta Wójcik

Zakres działania:

 1. Reprezentowanie i wyrażanie woli Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa w zarządzaniu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy lub Skarbu Państwa.
2. Weryfikacja zgodności z prawem uchwał wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.
3. Zajmowanie stanowiska w imieniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa w sprawach dotyczących adaptacji, nadbudowy i przebudowy części wspólnych nieruchomości w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz udzielanie notarialnego pełnomocnictwa do ich realizacji
4. Zajmowanie stanowiska w imieniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa w sprawach dotyczących adaptacji, nadbudowy i przebudowy lokali stanowiących odrębny przedmiot własności w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz udzielanie notarialnego pełnomocnictwa do ich realizacji
5. Analiza i opiniowanie projektów uchwał spółdzielni mieszkaniowych, w których Gmina Miejska Kraków lub Skarb Państwa nabyły lokale na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności.
6. Przekształcanie przysługującego Gminie Miejskiej Kraków spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu przy współpracy Referatu Inwestycji i Remontów.
7. Bieżąca współpraca z Zarządem Budynków Komunalnych w zakresie spraw dotyczących wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.
8. Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych dotyczących przejmowania zarządu przez wspólnoty od Zarządu Budynków Komunalnych
9. Udzielanie pomocy merytorycznej wspólnotom w zakresie zlecania zarządu podmiotom innym niż Zarząd Budynków Komunalnych.
10. Uczestniczenie w wizjach lokalnych budynków wspólnot z udziałem Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.
11. Badanie możliwości całkowitej prywatyzacji budynków wspólnot, ustalanie kolejności przeznaczania budynków do prywatyzacji w oparciu o analizę kosztów.
12. Współpraca z Wydziałem Skarbu Miasta oraz z zarządami wspólnot mieszkaniowych w zakresie działań zmierzających do korekty udziałów przynależnych do wyodrębnionych lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych, z udziałem we własności nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa
13. Prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.
14. Wprowadzanie należnej od Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa miesięcznej zaliczki dla poszczególnych wspólnot do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nieruchomościami.
15. Wydawanie Zarządowi Budynków Komunalnych poleceń przekazywania wspólnotom należnych od Gminy zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej i na media.
16. Uczestniczenie pełnomocnika Gminy w zebraniach wybranych wspólnot mieszkaniowych.
17. Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków jako użytkownika wieczystego w postępowaniach w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie będącym własnością Skarbu Państwa w prawo własności.
18. Reprezentowanie Skarbu Państwa jako użytkownika wieczystego w postępowaniach w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie będącym własnością Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności.
19. Wydawanie Zarządowi Budynków Komunalnych dyspozycji w sprawie przejęcia lokali będących własnością Gminy Miejskiej Kraków w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstałych w wyniku zniesienia współwłasności.
20. Współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa w zakresie zawierania umów związanych z funkcjonowaniem nieruchomości wspólnej w szczególności umów dotyczących: sprzedaży, kupna, zamiany, dzierżawy, użyczenia.Wstecz