Wydział Mieszkalnictwa

Referat Pomocy Mieszkaniowej
Symbol: ML-02
Adres siedziby: Wielopole 17a, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-8225
Faks: 12-616-8243
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Kierownika Referatu: Bożena Jagieło

Zakres działania:

 1. Kwalifikowanie, weryfikacja i realizacja wniosków osób o zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, zakończone sporządzeniem ostatecznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu, w szczególności poprzez:


  • dokonywanie wizji lokalowych i ocenę warunków socjalno mieszkaniowych wnioskodawców w oparciu o kwestionariusz kwalifikacji punktowej,

  • sporządzanie projektów list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu,

  • rozpatrywanie zastrzeżeń wniesionych w związku z nieumieszczeniem na projekcie listy,

  • sporządzanie ostatecznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu,

  • wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokalu.

 2. Weryfikacja i realizacja wniosków najemców lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Kraków, ubiegających się o zamianę zajmowanego lokalu na inny lokal.

 3. Weryfikacja wniosków o przedłużenie umów najmu lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń i wydawanie skierowań dla osób spełniających kryteria uprawniające do dalszego zajmowania lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń.

 4. Wyrażanie stanowiska w sprawach sądowych, w których może zostać orzeczone prawo do lokalu socjalnego, z wyłączeniem spraw związanych z postępowaniem eksmisyjnym.

 5. Weryfikacja wniosków osób powołujących się na pierwszeństwo zawarcia umowy najmu, zgodnie z § 6 uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. z późn. zm.

 6. Weryfikacja wniosków o wstrzymanie czynności eksmisyjnych w stosunku do osób, które utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania lokalu socjalnego.

 7. Weryfikacja wniosków oraz wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu na rzecz osób, które utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru.

 8. Weryfikacja wniosków pracowników oświaty, ubiegających się o przedłużenie umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 9. Wykwaterowanie najemców lokali znajdujących się w szkołach, placówkach oświatowych, ochrony zdrowia i innych gminnych budynkach o podstawowej funkcji innej niż mieszkalna w celu zagospodarowania opróżnionych pomieszczeń zgodnie z funkcją podstawową danego budynku, w szczególności poprzez:


  • kwalifikowanie wniosków dyrektorów placówek o wykwaterowanie najemcy lokalu znajdującego się na terenie tej placówki, zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach prawa miejscowego,

  • weryfikowanie wniosków najemców lokali znajdujących się w tych placówkach,  zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach prawa miejscowego,

  • sporządzanie list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu z tytułu wykwaterowania,

  • wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu,

  • opiniowanie wniosków dyrektorów placówek o wyłączenie zwolnionego lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków.

 10. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania wolnymi przestrzeniami wspólnego użytku lub lokalami o funkcji innej niż mieszkalna w budynkach stanowiących w całości własność Gminy Miejskiej Kraków, przewidzianymi do adaptacji na lokale mieszkalne, poprzez wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu osobom zakwalifikowanym do adaptacji wolnych przestrzeni na lokal mieszkalny.

 11. Prowadzenie spraw z zakresu kierowania osób do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków i uzyskanych z naturalnego ruchu ludności, poprzez sporządzanie i przekazywanie wykazów osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali Towarzystwom Budownictwa Społecznego.

 12. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy mieszkaniowej osobom repatriowanym z terenów byłego Związku Radzieckiego, zaproszonym stosowną uchwałą Rady Miasta Krakowa do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 13. Prowadzenie bazy danych osób, ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa.

 14. Prowadzenie bazy danych osób, którym wypowiedziano umowę najmu w oparciu o art. 11 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.).

 15. Prowadzenie bazy danych osób, którym wypowiedziano umowę najmu lokalu nie wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków w oparciu o art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.).

 16. Weryfikacja i realizacja wniosków osób wyrażających wolę dobrowolnej zamiany zajmowanych lokali w ramach zasobu Gminy Miejskiej Kraków pomiędzy zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz innymi zasobami, w tym wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Gminy Miejskiej Kraków podlegającego zamianie.

 17. Prowadzanie mieszkaniowego Banku Zamian, zawierającego oferty osób wyrażających wolę zamiany zajmowanych lokali w ramach zasobu Gminy Miejskiej Kraków i pomiędzy zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz innymi zasobami, w tym publikowanie ofert w Internecie.

 18. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej w sprawie oddania do użyczenia lokali na rodzinne domy dziecka oraz mieszkania chronione.

 19. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem dotyczącym wyłonienia wykonawcy opinii mikologicznych oraz realizacja postanowień zawartej umowy.

 20. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem w sprawie kolejnych edycji Programu Zamian.

 21. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem w sprawie kolejnych edycji Programu Pomocy Lokatorom.

 22. Wydzielanie w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków zasobu lokali socjalnych z przeznaczeniem na wynajem, wyłączanie lokali z zasobu lokali socjalnych, wyłączanie tymczasowych pomieszczeń z zasobu tymczasowych pomieszczeń i przyłączanie jako lokali do zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków.


Wstecz