Wydział Mieszkalnictwa

Referat Regulacji Stanów Prawnych
Symbol: ML-01
Adres siedziby: Wielopole 17a, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-8250
Faks: 12-616-8243
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Katarzyna Pazdan

Zakres działania:

1. Prowadzenie postępowań w sprawach regulacji tytułów prawnych do lokalu w stosunku do osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego przez okres nie krótszy niż 10 lat przed wejściem w życie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.).


2. Prowadzenie postępowań w sprawach regulacji tytułów prawnych do lokalu w stosunku do osób stale zamieszkujących z najemcą do chwili jego śmierci i należących do kręgu osób wymienionych w art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).


3. Prowadzenie postępowań w sprawach regulacji tytułów prawnych do lokalu na rzecz małżonków będących współnajemcami lokalu na podstawie art. 680¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).


4. Prowadzenie postępowań w sprawach regulacji tytułów prawnych do lokalu na rzecz:
  - osób zamieszkujących z najemcą przez okres pięciu lat do ustania najmu i pozostających w lokalu bez tytułu prawnego,
    które nie wstąpiły w stosunek najmu na podstawie art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny (2016 r.
    poz. 380, z późn. zm.).
  - lokatorów mieszkań zakładowych przejętych do zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków,
  - najemców zajmujących lokale położone w budynkach przejętych do mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w
    przypadku posiadania przez nich umowy najmu lokalu zawartej z poprzednim wynajmującym, na czas nieokreślony,
  - osób pozostających w lokalach usytuowanych w miejskich budynkach o przeznaczeniu innym niż mieszkaniowe,
  - osób zajmujących lokal położony w budynku hotelowym przejętym do mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w
    przypadku udokumentowania zgody poprzedniego wynajmującego na zamieszkiwanie w tym lokalu przez okres co najmniej
   dwóch lat.

5. Prowadzenie postępowań w sprawach dot. rozwiązania stosunku najmu oraz informowanie o przyczynach podjęcia odpowiednich czynności przez zarządcę budynku.


6. Kierowanie osób, którym w związku z regulacją tytułu prawnego do lokalu odmówiono wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy powierzchnia mieszkania przekracza normatywną powierzchnię użytkową lokalu przyjętą w odpowiedniej uchwale Rady Miasta Krakowa, do objęcia innego lokalu spełniającego powyższe kryteria.


7. Wyrażanie zgody na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie lokali mieszkalnych lub ich części, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, w których Gmina posiada prawo wielokrotnego kierowania wytypowanych osób (dot. Towarzystw Budownictwa Społecznego), a także znajdujących się w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa i osób fizycznych lub prawnych, pozostających w zarządzie Gminy oraz w budynkach pozostających w zarządzie Gminy, stanowiących własność osób nieznanych z miejsca pobytu, dla których nie został ustanowiony kurator.


8. Rozstrzyganie o uprawnieniach do opróżnionej części lokalu, w celu likwidacji mieszkań niesamodzielnych.


9. Kierowanie do innych lokali najemców lokali niesamodzielnych, w przypadku odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu opróżnionej części lokalu lub w przypadku, gdy powierzchnia mieszkania po objęciu zwolnionej części przekroczyłaby normatywną powierzchnię użytkową lokalu przyjętą w odpowiedniej uchwale Rady Miasta Krakowa.


10. Weryfikacja wniosków i regulacja tytułu prawnego do lokalu na rzecz osób, które do chwili śmierci najemcy sprawowały opiekę na podstawie umowy zawartej z najemcą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe (Dz. U. Nr 14 poz. 84 z późn. zm).


11. Kierowanie do ponownego zawarcia umów najmu dotychczas zajmowanych lokali na rzecz osób, wobec których z przyczyn wymienionych w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.) został wypowiedziany najem lub orzeczona eksmisja, w przypadku uregulowania zadłużenia czynszowego i kosztów sądowych.


12. Kierowanie do zawarcia umów najmu zajmowanych lokali osób, które pozostały w nich po śmierci lub wyprowadzeniu się byłych najemców, którym z przyczyn wymienionych w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.) został wypowiedziany najem lub orzeczona eksmisja, w przypadku uregulowania zadłużenia czynszowego i kosztów sądowych.


13. Kierowanie do zawarcia umów najmu lokali osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji o przydziale lokalu, wydaniem decyzji lub rozwiązaniem umowy z naruszeniem prawa.


14. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.


15. Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali na rzecz najemców, którzy nie skorzystali z oferty wykupu zajmowanego lokalu w oparciu o art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.).


16. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracowni twórczych twórcom zakwalifikowanym do otrzymania takiego lokalu.


17. Prowadzenie ewidencji wydanych skierowań do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych.


18. Weryfikacja tytułów prawnych do lokali wydanych po wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami (13.02.1946 r.).


19. Prowadzenie spraw dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych, postanowień o odmowie wydania zaświadczeń oraz odszkodowań z powodu stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych wydanych przez organ gminy w sprawach mieszkaniowych oraz kierowanie ich do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.


20. Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali zamiennych i socjalnych z tytułu wykwaterowań w związku z realizacją inwestycji Gminy Miejskiej Kraków.


21. Wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na rzecz osób:
    - którym sąd nakazał opróżnienie lokalu i orzekł o uprawnieniu najemcy do lokalu zamiennego z zasobu Gminy Miejskiej
 Kraków,
    - będących najemcami uprawnionymi do płacenia czynszu regulowanego w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.) i używających lokalu, który wymaga opróżnienia na stałe w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku,
    - zobowiązanych do opróżnienia lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, wymagającego koniecznej naprawy, na czas nie dłuższy niż rok,
    - zajmujących lokale stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków, które wymagają opróżnienia w związku z brakiem ekonomicznego uzasadnienia zachowania funkcji mieszkalnej lokalu lub budynku, bądź z powodu udokumentowanej nieopłacalności remontu,
    - uprawnionych do otrzymania lokalu na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.


22. Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków przed sądami powszechnymi w sprawach o opróżnienie lokali w zakresie orzekania o prawie do lokalu zamiennego, w których sąd zawiadomił Gminę Miejską Kraków o możliwości przystąpienia do toczącego się postępowania w charakterze interwenienta ubocznego w trybie art. 15 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.).


23. Weryfikacja i realizacja wniosków o pokrycie kosztów przeprowadzki najemców do lokali zamiennych.


24. Prowadzenie ewidencji decyzji organu nadzoru budowlanego, wniosków Zarządu Budynków Komunalnych i wyroków sądowych dot. wykwaterowania.


25. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, interwencji, wniosków i postulatów dotyczących mieszkańców mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków.


26. Wyrażanie woli Gminy Miejskiej Kraków w zakresie przedmiotu umowy najmu lokalu mieszkalnego.


27. Wydzielanie w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków zasobu lokali socjalnych z przeznaczeniem na wynajem, wyłączanie lokali z zasobu lokali socjalnych, wyłączanie tymczasowych pomieszczeń z zasobu tymczasowych pomieszczeń i przyłączanie jako lokali do zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków.


28. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie postępowań dotyczących zamiany praw własności lokali mieszkalnych pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a osobami trzecimi. Wstecz