Kancelaria Prezydenta

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Symbol: PO
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Pełnomocnik Prezydenta: Ryszard Marek
Telefon:12-616-9276
Faks: 12-616-9383

Zakres działania:

 1. Do szczegółowego zakresu działania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:
  1) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Krakowa, miejskich jednostkach organizacyjnych i miejskich osobach prawnych,
  2) prowadzenie spraw związanych z upoważnianiem pracowników Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych i miejskich osób prawnych, do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oraz przygotowywanie projektów wniosków do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przeprowadzenie poszerzonego lub specjalnego postępowania sprawdzającego,
  3) przeprowadzanie - na polecenie Prezydenta - zwykłych postępowań sprawdzających wobec pracowników Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych i miejskich osób prawnych oraz osób wykonujących prace zlecone, celem dopuszczenia ich do informacji stanowiących tajemnicę służbową,
  4) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa uprawniających pracowników Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych i miejskich osób prawnych oraz osoby wykonujące prace zlecone, do dostępu do tajemnicy służbowej,
  5) prowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  6) opracowywanie i przedkładanie Prezydentowi do zatwierdzenia szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych zawierających tajemnicę służbową w Urzędzie Miasta Krakowa, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz miejskich osobach prawnych,
  7) opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
  8) przygotowywanie projektu wykazu stanowisk lub rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności,
  9) prowadzenie i aktualizacja wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
  10) kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony tajemnicy służbowej w komórkach wewnętrznych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych i miejskich osób prawnych,
  11) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zawiadamianie o powyższym fakcie Prezydenta, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyższą, na polecenie Prezydenta również właściwej służby ochrony państwa,
  12) współpraca w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa oraz bieżące informowanie Prezydenta o przebiegu tej współpracy,
  13) opracowywanie i aktualizacja planu ochrony fizycznej Urzędu Miasta Krakowa w zakresie dotyczącym informacji niejawnych,
  14) ochrona systemu i sieci teleinformatycznych w przypadku przetwarzania w nich informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub służbową,
  15) opiniowanie interpelacji radnych Rady Miasta Krakowa oraz odpowiedzi na interpelacje w zakresie możliwości publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej,
  16)wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie udostępniania informacji publicznej,
  17) opiniowanie udostępniania informacji publicznych przez wydziały Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne,
  18)wykonywanie innych zadań na polecenie Prezydenta.

 2. Zadania określone w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 11, 12 i 16 Pełnomocnik realizuje osobiście
  i nie może ich zlecić lub powierzyć innemu pracownikowi.


Wstecz