Kancelaria Prezydenta

Biuro Współpracy Krajowej
Symbol: KP-03
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Zakres działania:

 1. Organizacja wydarzeń miejskich i przygotowanie udziału Prezydenta w oficjalnych spotkaniach, uroczystościach państwowych, imprezach okolicznościowych i innych wystąpieniach publicznych.
 2. Zabezpieczenie obsługi protokolarnej spotkań i uroczystości z udziałem Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałka Sejmu i Senatu RP oraz Ministrów Rządu RP.
 3. Organizowanie i obsługa protokolarna obchodów świąt państwowych i rocznicowych.
 4. Czuwanie nad właściwą reprezentacją władz miasta na imprezach zewnętrznych, w tym przygotowywanie informacji o imprezach, przedstawianie Prezydentowi propozycji objęcia honorowego patronatu nad imprezami itp.
 5. Organizacja spotkań Prezydenta i Zastępców Prezydenta z oficjalnymi delegacjami krajowymi.
 6. Współpraca z organizacjami kombatanckimi w zakresie uroczystości rocznicowych.
 7. Współpraca z Referatem Organizacyjnym w zakresie opracowania koncepcji i zakupu upominków i nagród od Prezydenta i jego reprezentantów.
 8. Sporządzanie listów okolicznościowych z okazji wydarzeń wymagających życzeń i gratulacji ze strony władz miasta oraz przygotowywanie i wysyłanie pism okolicznościowych (życzenia, gratulacje itp.).
 9. Nadzór nad spójnością systemu identyfikacji wizualnej w Urzędzie Miasta Krakowa w zakresie korespondencji kurtuazyjnej prowadzonej przez Prezydenta.
 10. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Odznaki "Honoris gratia", medalu "Cracoviae Merenti" oraz tytułu "Honorowy Obywatel Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa".
 11. Obsługa techniczna związana z przygotowaniem konferencji, seminariów i innych publicznych przedsięwzięć organizowanych przez Prezydenta lub Zastępców Prezydenta.
 12. Prowadzenie obsługi fotograficznej imprez i spotkań z udziałem władz Miasta, archiwizacja i opracowanie zgromadzonego materiału fotograficznego oraz przygotowywanie wystaw fotograficznych i prowadzenie Foto-Kroniki Miasta/galerii Wiesława Majki w ramach portalu www.krakow.pl.
 13. Koordynowanie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z ogólnopolskimi oraz regionalnymi organizacjami samorządowymi.
 14. Bieżąca aktualizacja informacji na temat samorządności lokalnej w Biuletynie Informacji
  Publicznej oraz realizacja i redagowanie segmentu "Współpraca krajowa" w ramach Miejskiej Platformy Internetowej Magiczny Kraków na portalu www.krakow.pl.
 15. Planowanie budżetu składek rocznych z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych oraz przygotowanie dokumentacji związanej z ich opłacaniem.
 16. Prowadzenie okresowych analiz korzyści z tytułu przynależności oraz przygotowanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z pracy przedstawicieli Gminy Miejskiej Kraków w organizacjach krajowych.
 17. W strukturze Biura Współpracy Krajowej funkcjonuje Stanowisko ds. Wystąpień Prezydenta, do zakresu działania którego należy w szczególności:

1) Koordynacja i przygotowywanie wystąpień Prezydenta podczas oficjalnych uroczystości, konferencji itp.


2) Koordynacja i przygotowywanie słów wstępnych Prezydenta, tekstów okolicznościowych itp. do publikacji opracowywanych przez Urząd Miasta Krakowa.


3)Przygotowywanie słów wstępnych Prezydenta, tekstów okolicznościowych itp. do publikacji przygotowywanych przez podmioty zewnętrzne.


4) Pozyskiwanie materiałów merytorycznych od komórek Urzędu Miasta Krakowa i jednostek miejskich potrzebnych do przygotowania wystąpienia Prezydenta, słowa wstępnego itp.


Uwagi:

Stanowisko ds. Wystąpień Prezydenta - Agnieszka Czuchnowska: tel. 12 616 1710 

 Wstecz