Kancelaria Prezydenta

Biuro Współpracy Krajowej
Symbol: KP-03
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Zakres działania:

1. Organizacja wydarzeń miejskich i przygotowanie udziału Prezydenta w oficjalnych spotkaniach, uroczystościach państwowych, imprezach okolicznościowych i innych wystąpieniach publicznych.
2. Zabezpieczenie obsługi protokolarnej spotkań i uroczystości z udziałem Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałka Sejmu i Senatu RP oraz Ministrów Rządu RP.
3. Organizowanie i obsługa protokolarna obchodów świąt państwowych i rocznicowych.
4. Czuwanie nad właściwą reprezentacją władz miasta na imprezach zewnętrznych.
5. Organizacja spotkań Prezydenta i Zastępców Prezydenta z oficjalnymi delegacjami krajowymi.
6. Prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem honorowego patronatu Prezydenta i innych form honorowego wsparcia.
7. Współpraca z organizacjami kombatanckimi w zakresie uroczystości rocznicowych.
8. Współpraca z Referatem Organizacyjnym w zakresie opracowania koncepcji i zakupu upominków i nagród od Prezydenta i jego reprezentantów.
9. Sporządzanie listów okolicznościowych (życzeń, gratulacji itp.) od władz miasta.
10. Nadzór nad spójnością systemu identyfikacji wizualnej w Urzędzie Miasta Krakowa w zakresie korespondencji kurtuazyjnej prowadzonej przez Prezydenta.
11. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaki Honoris Gratia, medalu Cracoviae Merenti oraz tytułu Honorowy Obywatel Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
12. Obsługa techniczna związana z przygotowaniem konferencji, seminariów, innych publicznych przedsięwzięć organizowanych przez Prezydenta oraz uroczystego podpisywania umów, porozumień i listów intencyjnych.
13. Prowadzenie obsługi fotograficznej imprez i spotkań z udziałem władz Miasta, archiwizacja i opracowanie zgromadzonego materiału fotograficznego oraz przygotowywanie wystaw fotograficznych i prowadzenie Foto-Kroniki Miasta/galerii
Wiesława Majki w ramach portalu www.krakow.pl.
14. Koordynowanie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z ogólnopolskimi i regionalnymi organizacjami samorządowymi oraz przygotowanie zbiorczych sprawozdań półrocznych i rocznych z pracy przedstawicieli Gminy Miejskiej Kraków w organizacjach krajowych.
15. Planowanie budżetu składek rocznych z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych oraz przygotowanie dokumentacji związanej z ich opłacaniem.
16. W strukturze Biura Współpracy Krajowej funkcjonuje Stanowisko ds. Wystąpień Prezydenta, do zakresu działania którego należy w szczególności:
1) Koordynacja i przygotowywanie wystąpień Prezydenta podczas oficjalnych uroczystości, konferencji itp.,
2) Koordynacja i przygotowywanie słów wstępnych Prezydenta, tekstów okolicznościowych itp. do publikacji opracowywanych przez Urząd Miasta Krakowa,
3) Przygotowywanie słów wstępnych Prezydenta, tekstów okolicznościowych itp. do publikacji przygotowywanych przez podmioty zewnętrzne,
4) Pozyskiwanie materiałów merytorycznych od komórek Urzędu Miasta Krakowa i jednostek miejskich potrzebnych do przygotowania wystąpienia Prezydenta, słowa wstępnego itp.


 


Uwagi:

Stanowisko ds. Wystąpień Prezydenta - Agnieszka Czuchnowska: tel. 12 616 1710 

 Wstecz