Wydział Finansowy

Referat Księgowości Projektów Europejskich, Zadań Inwestycyjnych i Zfśs
Symbol: FK-01-3
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1523
Faks: 12-616-1311
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Agnieszka Tokarska

Zakres działania:

Do zadań Referatu Księgowości Projektów Europejskich, Zadań Inwestycyjnych
i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (FK-01-3)
należy:
1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektów finansowanych lub
współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi lub z dotacji pochodzącej ze środków Unii Europejskiej
zgodnie z wymogami określonymi w memorandach finansowych, kontraktach
oraz wytycznych do realizacji projektów, zgodnie z ustawodawstwem polskim
i wymogami unijnymi;
2) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zadań inwestycyjnych realizowanych przez
komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa (analityka i syntetyka nakładów
inwestycyjnych);
3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej innych rachunków bankowych m.in.: depozyt,
PFRON;
4) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych, w tym szczególnie:
a) prowadzenie rejestru wypłat z ZFŚŚ,
b) weryfikacja dowodów księgowych przekazywanych z Wydziału Organizacji
i Nadzoru do wypłaty z ZFŚS,
c) dokonywanie wypłat z tytułu świadczeń przyznanych z ZFŚS w formie gotówkowej
i bezgotówkowej,
d) prowadzenie kartotek podatkowych pracowników otrzymujących świadczenia
ze środków ZFŚS oraz bieżące ich uzgadnianie z Referatem Płac Wydziału
Organizacji i Nadzoru,
e) naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych z świadczeń przyznanych
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz terminowe odprowadzanie
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na właściwy rachunek bankowy
Małopolskiego Urzędu Skarbowego,
f) kompletowanie oraz dekretowanie dowodów księgowych,
g) bieżąca ewidencja księgowa zadekretowanych dowodów księgowych: wyciągów
bankowych, raportów kasowych, list wypłat, faktur, not księgowych oraz poleceń
księgowania zgodnie z obowiązującym planem kont,
h) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej świadczeń udzielonych z ZFŚS,
i) sporządzanie rocznego rozliczenia ZFŚS w zakresie:
 zmian na funduszu,
 przepływu środków na rachunku bankowym.
5) potwierdzanie wolnych środków w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa
w zakresie planu wydatków budżetowych finansowanych ze źródeł zagranicznych
(czwarta cyfra paragrafu budżetowego 1-9) w toku procedury zawierania umów i zleceń
finansowanych w ramach projektów oraz sprawdzanie wniosków dotyczących zmian
w planie wydatków budżetu Miasta, związanych z projektami finansowanymi
lub współfinansowanymi ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi lub z dotacji pochodzącej ze środków Unii Europejskiej,
a także z programami inwestycyjnymi, w przypadku korekt zmniejszających plan
budżetu;
6) prowadzenie rejestru wpływu rachunków i faktur do zapłaty w zakresie projektów
europejskich i zadań inwestycyjnych;
7) przyjmowanie sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym
miesięcznych list wypłat wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Krakowa
wykonujących pracę w projektach finansowanych ze źródeł zagranicznych w celu
dokonania wypłaty;
8) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
oraz w zakresie planu finansowego w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej
i zadaniowej i jego zmian;
9) kwalifikowanie do zapłaty i przygotowywanie w aplikacji informatycznej "WYBUD"
poleceń księgowania dowodów księgowych;
10) uruchamianie dotacji na wydatki inwestycyjne na podstawie dokumentacji finansowej
złożonej do Wydziału, zgodnej z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa
obowiązującym w tym zakresie, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym
przedkładanych rozliczeń kwot udzielonych dotacji oraz ujmowanie ich w ewidencji
księgowej;
11) uruchamianie dotacji celowych ze środków europejskich partnerom realizującym projekty
dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Fundusz Społeczny),
sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym przedkładanych rozliczeń kwot
udzielonych dotacji oraz ujmowanie ich w ewidencji księgowej;
12) wypłata przyjętych depozytów i wadiów zgodnie z zawartymi umowami
oraz procedurami obowiązującymi w tym zakresie;
13) regulowanie zobowiązań poprzez dokonywanie przelewów za pośrednictwem systemu
bankowości internetowej "PEKAOBIZNES24", przygotowywanie podjęcia do kasy
w przypadku wypłat gotówkowych oraz przygotowywanie przekazów pocztowych
w zakresie działania referatu;
14) obsługa finansowo-księgowa zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu
Miasta Krakowa w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
15) rozliczanie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz podróży
krajowych finansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi
lub z dotacji pochodzącej ze środków Unii Europejskiej;
16) dokonywanie bieżącej wyceny transakcji gospodarczych dokonanych w walutach obcych
w ramach projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych w ramach prowadzenia
dwuwalutowej ewidencji księgowej;
17) rozliczanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na zadania inwestycyjne przewidziane
do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
18) rozliczanie niewykorzystanych środków budżetowych zadań własnych i zleconych
na koniec roku i zwracanie ich w obowiązującym terminie do Wydziału Budżetu Miasta;
19) prowadzenie kartotek podatkowych osób zatrudnionych na podstawie zawartych umów
zleceń i umów o dzieło w ramach projektów europejskich oraz zadań inwestycyjnych;
20) naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zawartych umów zleceń
i umów o dzieło;
21) realizacja przelewów z tytułu zaliczek pobranych na podatek dochodowy od osób
fizycznych na właściwy rachunek bankowy Małopolskiego Urzędu Skarbowego;
22) sporządzanie cząstkowych deklaracji PIT-4R (w zakresie działania referatu)
oraz zbiorczej deklaracji PIT-8AR (w zakresie świadczeń przyznanych z ZFŚŚ);
23) sporządzanie informacji podatkowych:
a) o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11,
b) o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych
dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C,
c) o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne nie mające
w Polsce miejsca zamieszkania IFT-1/IFT-1R;
24) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, umowy
o dzieło, sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego na drukach ZZA, ZUA
w zakresie działania referatu;
25) sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnych osób zatrudnionych
na podstawie umowy zlecenia z wykorzystaniem aplikacji informatycznej "PŁATNIK";
26) naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od zawartych umów zleceń
i umów o dzieło, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych DRA w aplikacji
informatycznej "PŁATNIK", sporządzanie przelewów i terminowe odprowadzanie
składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie działania referatu;
27) wyrejestrowywanie osób fizycznych z ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnych po
wygaśnięciu umowy zlecenia w aplikacji informatycznej "PŁATNIK";
28) wystawianie zaświadczeń o wysokości wypłaconego wynagrodzenia dla osób
zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło (na wniosek zainteresowanej
strony);
29) sporządzanie informacji dla ubezpieczonych o należnych składkach na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne za ubiegły rok, w rozbiciu na poszczególne miesiące, w terminie
do 28 lutego następnego roku;
30) prowadzenie ewidencji księgowej odrębnie dla każdego projektu na rachunkach
bankowych otwartych dla ich realizacji, zadań inwestycyjnych, depozytu, PFRON;
31) kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych na poszczególnych rachunkach
bankowych w zakresie działania referatu zgodnie z Zakładowym Planem Kont;
32) bieżące ewidencjonowanie zadekretowanych dowodów księgowych dotyczących
zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych dokonywanych w formie
gotówkowej i bezgotówkowej: wyciągi bankowe, raporty kasowe, rachunki faktury, listy
wypłat, noty księgowe i polecenia księgowania, w aplikacji informatycznej "FK_JB",
z uwzględnieniem obowiązującego planu kont w zakresie działania referatu;
33) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w układzie klasyfikacji budżetowej
i zadaniowej wydatków budżetowych;
34) prowadzenie ewidencji księgowej zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego
oraz ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat wg klasyfikacji
budżetowej, zadaniowej i komórek organizacyjnych Urzędu realizujących budżet na
podstawie danych otrzymanych z komórek organizacyjnych UMK w zakresie działania
referatu;
35) prowadzenie ewidencji księgowej planu finansowego w układzie klasyfikacji budżetowej
i zadaniowej w zakresie realizacji projektów europejskich;
36) nadawanie numerów dziennika na dowodach księgowych, wpinanie chronologicznie
dokumentów do segregatorów oraz opisywanie segregatorów zgodnie z uregulowaniami
zewnętrznymi i wewnętrznymi w sprawie wykazu akt i haseł klasyfikacji;
37) terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie działania referatu:
a) Rb-27S - Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych samorządowej jednostki budżetowej,
b) Rb-28S - Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych samorządowej jednostki budżetowej,
c) Rb-WSa - Roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez
jednostki samorządu terytorialnego;
38) terminowe sporządzanie sprawozdań jednostkowych w zakresie ogółu operacji
finansowych (w zakresie działania referatu):
a) Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów
finansowych,
b) Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
oraz gwarancji i poręczeń.
c) Rb-Z-PPP - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów
partnerstwa publiczno-prywatnego;
39) sporządzanie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie
zmian na funduszu) w zakresie działania referatu;
40) sporządzanie miesięcznych tabel sprawozdawczych pn. "Wykaz zadań finansowanych
i współfinansowanych ze środków zagranicznych na realizację programów i projektów"
oraz przekazywanie ich do Wydziału Budżetu Miasta zgodnie z zarządzeniem Prezydenta
Miasta Krakowa w sprawie sprawozdawczości budżetowej;
41) sporządzanie miesięcznych informacji z realizacji budżetu projektów zagranicznych
oraz zadań inwestycyjnych wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu
oraz miejskie jednostki organizacyjne w układzie: plan, wydatki, zaangażowanie,
zobowiązania;
42) sporządzanie miesięcznych informacji z realizacji zadań budżetowych inwestycyjnych
i przekazywanie ich do Wydziału Budżetu Miasta zgodnie z zarządzeniem Prezydenta
Miasta Krakowa w sprawie sporządzania informacji z realizacji budżetu Miasta
Krakowa;
43) sporządzanie kwartalnej informacji z wykonania planów finansowych projektów
zagranicznych w podziale na zadania budżetowe uwzględniające podziałkę klasyfikacji
budżetowej oraz źródła finansowania stosownie do zapisów zarządzenia Prezydenta
Miasta Krakowa w sprawie procedury pozyskiwania danych do obliczania długu
i zobowiązań Gminy Miejskiej Kraków, powstałych w związku z realizacją zadań
finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz informacji o wielkości udzielonych
poręczeń i gwarancji;
44) sporządzanie zestawień obrotów i sald, dzienników i zestawień dzienników oraz księgi
głównej dla poszczególnych rachunków w zakresie projektów europejskich, zadań
inwestycyjnych, depozytów, PFRON oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych;
45) inwentaryzacja kont księgowych na ostatni dzień każdego roku obrotowego w drodze
uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów, potwierdzenia sald środków pieniężnych
dla poszczególnych rachunków oraz w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych
księgowych z odpowiednimi dokumentami w zakresie projektów europejskich, zadań
inwestycyjnych, depozytu, PFRON oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
46) przygotowywanie dokumentacji finansowej projektów zagranicznych dla potrzeb audytów
kosztów kwalifikowanych oraz kontroli I stopnia;
47) przygotowywanie zestawień wydatków kwalifikowanych zrealizowanych w ramach
realizacji projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych w układzie linii
budżetowych oraz w podziale na komponenty zgodnie z zatwierdzonymi budżetami
projektów zagranicznych;
48) prowadzenie korespondencji i uzgodnień z audytorami w celu uzyskania certyfikacji
kosztów uprawniającej do refundacji kosztów projektów przez Komisję Europejską;
49) prowadzenie współpracy z miastami-liderami projektów zagranicznych, instytucjami
zarządzającymi środkami zagranicznymi, Ministerstwem Finansów, służbami
finansowymi i kontrolnymi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Władzy
Wdrażającej Programy Europejskie;
50) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa w zakresie realizacji
budżetu projektów europejskich, wydatków inwestycyjnych realizowanych przez
komórki organizacyjne UMK oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
51) sporządzanie analiz i zestawień dotyczących projektów europejskich, depozytów,
PFRON, wydatków inwestycyjnych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
52) przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa
podatkowego oraz korespondencja z Biurem Krajowej Informacji Podatkowej - Izbą
Skarbową w Katowicach w zakresie realizowanych zadań w referacie;
53) prowadzenie korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędami
Skarbowymi oraz Komornikami Sądowymi w zakresie realizowanych zadań w referacie;
54) prowadzenie korespondencji w zakresie działania referatu;
55) przygotowywanie projektów zarządzeń, instrukcji oraz procedur finansowych w zakresie
działania referatu, wynikających z wymogów polityki rachunkowości;
56) sporządzanie i kompletowanie wydruków komputerowych oraz prowadzenie archiwizacji
na nośnikach komputerowych prowadzonych ewidencji księgowych zgodnie z ustawą
o rachunkowości w zakresie działania referatu.Wstecz


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ FINANSOWY
Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA HERMAN, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ADAM ŚLIWIŃSKI
Data wytworzenia:
2004-10-20
Data publikacji:
2008-09-29
Data aktualizacji:
2016-07-19