Główny Księgowy Urzędu Miasta Krakowa

Referat Księgowości Projektów Europejskich, Zadań Inwestycyjnych i Zfśs
Symbol: FK-01-3
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3/4, Kraków
Telefon: 12-616-1523
Faks: 12-616-1311
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Agnieszka Tokarska

Zakres działania:

Do zadań Referatu Księgowości Projektów Europejskich, Zadań Inwestycyjnych i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (FK-01-3) należy:
1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub z dotacji pochodzącej ze środków Unii Europejskiej zgodnie z wymogami określonymi w memorandach finansowych, kontraktach oraz wytycznych do realizacji projektów, zgodnie z ustawodawstwem polskim i wymogami unijnymi;
2) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zadań inwestycyjnych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa (analityka i syntetyka nakładów inwestycyjnych);
3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej innych rachunków bankowych m.in.: depozyt, PFRON;
4) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym szczególnie:
a) prowadzenie rejestru wypłat z ZFŚŚ,
b) weryfikacja dowodów księgowych przekazywanych z Wydziału Organizacji i Nadzoru do wypłaty z ZFŚS,
c) dokonywanie wypłat z tytułu świadczeń przyznanych z ZFŚS w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
d) prowadzenie kartotek podatkowych pracowników otrzymujących świadczenia ze środków ZFŚS oraz bieżące ich uzgadnianie z Referatem Płac Wydziału Organizacji i Nadzoru,
e) naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych z świadczeń przyznanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na właściwy rachunek bankowy Małopolskiego Urzędu Skarbowego,
f) kompletowanie oraz dekretowanie dowodów księgowych,
g) bieżąca ewidencja księgowa zadekretowanych dowodów księgowych: wyciągów bankowych, raportów kasowych, list wypłat, faktur, not księgowych oraz poleceń księgowania zgodnie z obowiązującym planem kont,
h) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej świadczeń udzielonych z ZFŚS,
i) sporządzanie rocznego rozliczenia ZFŚS w zakresie:
    - zmian na funduszu, 
    - przepływu środków na rachunku bankowym;
5) potwierdzanie wolnych środków w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa w zakresie planu wydatków budżetowych finansowanych ze źródeł zagranicznych (czwarta cyfra paragrafu budżetowego 1-9) w toku procedury zawierania umów i zleceń finansowanych w ramach projektów oraz sprawdzanie wniosków dotyczących zmian w planie wydatków budżetu Miasta, związanych z projektami finansowanymi lub współfinansowanymi ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub z dotacji pochodzącej ze środków Unii Europejskiej, a także z programami inwestycyjnymi, w przypadku korekt zmniejszających plan budżetu;
6) prowadzenie rejestru wpływu rachunków i faktur do zapłaty w zakresie projektów europejskich i zadań inwestycyjnych;
7) przyjmowanie sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym miesięcznych list wypłat wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Krakowa wykonujących pracę w projektach finansowanych ze źródeł zagranicznych w celu dokonania wypłaty;
8) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz w zakresie planu finansowego w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej i zadaniowej i jego zmian;
9) kwalifikowanie do zapłaty i przygotowywanie w aplikacji informatycznej WYBUD poleceń księgowania dowodów księgowych;
10) uruchamianie dotacji na wydatki inwestycyjne na podstawie dokumentacji finansowej złożonej do Wydziału, zgodnej z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa obowiązującym w tym zakresie, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym przedkładanych rozliczeń kwot udzielonych dotacji oraz ujmowanie ich w ewidencji księgowej;
11) uruchamianie dotacji celowych ze środków europejskich partnerom realizującym projekty dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Fundusz Społeczny), sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym przedkładanych rozliczeń kwot udzielonych dotacji oraz ujmowanie ich w ewidencji księgowej;
12) wypłata przyjętych depozytów i wadiów zgodnie z zawartymi umowami oraz procedurami obowiązującymi w tym zakresie;
13) regulowanie zobowiązań poprzez dokonywanie przelewów za pośrednictwem systemu bankowości internetowej PEKAOBIZNES24, przygotowywanie podjęcia do kasy w przypadku wypłat gotówkowych oraz przygotowywanie przekazów pocztowych w zakresie działania referatu;
14) obsługa finansowo-księgowa zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
15) rozliczanie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz podróży krajowych finansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub z dotacji pochodzącej ze środków Unii Europejskiej;
16) dokonywanie bieżącej wyceny transakcji gospodarczych dokonanych w walutach obcych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych w ramach prowadzenia dwuwalutowej ewidencji księgowej;
17) rozliczanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
18) rozliczanie niewykorzystanych środków budżetowych zadań własnych i zleconych na koniec roku i zwracanie ich w obowiązującym terminie do Wydziału Budżetu Miasta;
19) prowadzenie kartotek podatkowych osób zatrudnionych na podstawie zawartych umów zleceń i umów o dzieło w ramach projektów europejskich oraz zadań inwestycyjnych;
20) naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło;
21) realizacja przelewów z tytułu zaliczek pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych na właściwy rachunek bankowy Małopolskiego Urzędu Skarbowego;
22) sporządzanie cząstkowych deklaracji PIT-4R (w zakresie działania referatu) oraz zbiorczej deklaracji PIT-8AR (w zakresie świadczeń przyznanych z ZFŚŚ);
23) sporządzanie informacji podatkowych:
a) o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11,
b) o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C,
c) o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne nie mające w Polsce miejsca zamieszkania IFT-1/IFT-1R;
24) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego na drukach ZZA, ZUA w zakresie działania referatu;
25) sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnych osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia z wykorzystaniem aplikacji informatycznej PŁATNIK;
26) naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od zawartych umów zleceń i umów o dzieło, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych DRA w aplikacji informatycznej PŁATNIK, sporządzanie przelewów i terminowe odprowadzanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie działania referatu;
27) wyrejestrowywanie osób fizycznych z ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnych po wygaśnięciu umowy zlecenia w aplikacji informatycznej PŁATNIK;
28) wystawianie zaświadczeń o wysokości wypłaconego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło (na wniosek zainteresowanej strony);
29) sporządzanie informacji dla ubezpieczonych o należnych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ubiegły rok, w rozbiciu na poszczególne miesiące, w terminie do 28 lutego następnego roku;
30) prowadzenie ewidencji księgowej odrębnie dla każdego projektu na rachunkach bankowych otwartych dla ich realizacji, zadań inwestycyjnych, depozytu, PFRON;
31) kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych na poszczególnych rachunkach bankowych w zakresie działania referatu zgodnie z Zakładowym Planem Kont;
32) bieżące ewidencjonowanie zadekretowanych dowodów księgowych dotyczących zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych dokonywanych w formie gotówkowej i bezgotówkowej: wyciągi bankowe, raporty kasowe, rachunki faktury, listy wypłat, noty księgowe i polecenia księgowania, w aplikacji informatycznej FK_JB, z uwzględnieniem obowiązującego planu kont w zakresie działania referatu;
33) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej wydatków budżetowych;
34) prowadzenie ewidencji księgowej zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego oraz ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat wg klasyfikacji budżetowej, zadaniowej i komórek organizacyjnych Urzędu realizujących budżet na podstawie danych otrzymanych z komórek organizacyjnych UMK w zakresie działania referatu;
35) prowadzenie ewidencji księgowej planu finansowego w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej w zakresie realizacji projektów europejskich;
36) nadawanie numerów dziennika na dowodach księgowych, wpinanie chronologicznie dokumentów do segregatorów oraz opisywanie segregatorów zgodnie z uregulowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi w sprawie wykazu akt i haseł klasyfikacji;
37) terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie działania referatu:
a) Rb-27S - Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST,
b) Rb-28S - Miesięczne/Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST,
c) Rb-WSa - Roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez JST;
38) terminowe sporządzanie sprawozdań jednostkowych w zakresie ogółu operacji finansowych (w zakresie działania referatu):
a) Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
b) Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
c) Rb-Z-PPP - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego;
39) terminowe sporządzanie rocznego sprawozdania statystycznego SG-01 do Głównego Urzędu Statystycznego;
40) sporządzanie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian na funduszu) w zakresie działania referatu;
41) sporządzanie miesięcznych tabel sprawozdawczych pn. Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych na realizację programów i projektów oraz przekazywanie ich do Wydziału Budżetu Miasta zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie sprawozdawczości budżetowej;
42) sporządzanie miesięcznych informacji z realizacji budżetu projektów zagranicznych oraz zadań inwestycyjnych wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne w układzie: plan, wydatki, zaangażowanie, zobowiązania;
43) sporządzanie miesięcznych informacji z realizacji zadań budżetowych inwestycyjnych i przekazywanie ich do Wydziału Budżetu Miasta zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie sporządzania informacji z realizacji budżetu Miasta Krakowa;
44) sporządzanie kwartalnej informacji z wykonania planów finansowych projektów zagranicznych w podziale na zadania budżetowe uwzględniające podziałkę klasyfikacji budżetowej oraz źródła finansowania stosownie do zapisów zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie procedury pozyskiwania danych do obliczania długu i zobowiązań Gminy Miejskiej Kraków, powstałych w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz informacji o wielkości udzielonych poręczeń i gwarancji;
45) sporządzanie zestawień obrotów i sald, dzienników i zestawień dzienników oraz księgi głównej dla poszczególnych rachunków w zakresie projektów europejskich, zadań inwestycyjnych, depozytów, PFRON oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
46) inwentaryzacja kont księgowych na ostatni dzień każdego roku obrotowego w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów, potwierdzenia sald środków pieniężnych dla poszczególnych rachunków oraz w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami w zakresie projektów europejskich, zadań inwestycyjnych, depozytu, PFRON oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
47) przygotowywanie dokumentacji finansowej projektów zagranicznych dla potrzeb audytów kosztów kwalifikowanych oraz kontroli I stopnia;
48) przygotowywanie zestawień wydatków kwalifikowanych zrealizowanych w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych w układzie linii budżetowych oraz w podziale na komponenty zgodnie z zatwierdzonymi budżetami projektów zagranicznych;
49) prowadzenie korespondencji i uzgodnień z audytorami w celu uzyskania certyfikacji kosztów uprawniającej do refundacji kosztów projektów przez Komisję Europejską;
50) prowadzenie współpracy z miastami-liderami projektów zagranicznych, instytucjami zarządzającymi środkami zagranicznymi, Ministerstwem Finansów, służbami finansowymi i kontrolnymi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie;
51) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa w zakresie realizacji budżetu projektów europejskich, wydatków inwestycyjnych realizowanych przez komórki organizacyjne UMK oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
52) sporządzanie analiz i zestawień dotyczących projektów europejskich, depozytów, PFRON, wydatków inwestycyjnych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
53) przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego oraz korespondencja z Biurem Krajowej Informacji Podatkowej - Izbą Skarbową w Katowicach w zakresie realizowanych zadań w referacie;
54) prowadzenie korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędami Skarbowymi oraz Komornikami Sądowymi w zakresie realizowanych zadań w referacie;
55) prowadzenie korespondencji w zakresie działania referatu;
56) przygotowywanie projektów zarządzeń, instrukcji oraz procedur finansowych w zakresie działania referatu, wynikających z wymogów polityki rachunkowości;
57) sporządzanie i kompletowanie wydruków komputerowych oraz prowadzenie archiwizacji na nośnikach komputerowych prowadzonych ewidencji księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości w zakresie działania referatu.Wstecz


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ FINANSOWY
Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA HERMAN, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
Data wytworzenia:
2004-10-20
Data publikacji:
2008-09-29
Data aktualizacji:
2014-07-28