Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa

Referat Legislacyjny
Symbol: BR-03
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1590
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Grażyna Nagy

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Legislacyjnego (BR-03) należy:


1. Udzielanie radnym wyjaśnień w stosowaniu przepisów prawa dotyczących samorządu gminnego.
2. Świadczenie radnym pomocy przy redagowaniu projektów uchwał na podstawie przedłożonych przez nich tez. Korekta projektów uchwał opracowanych przez komisje Rady Miasta Krakowa, grupy radnych oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.
3. Wykonywanie czynności techniczno-ewidencyjnych związanych ze składaniem przez radnych oświadczeń majątkowych oraz zadań z zakresu publikacji oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Wykonywanie czynności związanych z analizą oświadczeń majątkowych składanych przez radnych.
5. Organizowanie i obsługa spotkań Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa lub w jego imieniu Wiceprzewodniczących Rady Miasta Krakowa w ramach przyjmowania skarg i interwencji.
6. Sporządzanie harmonogramu dyżurów Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Krakowa oraz udzielanie mieszkańcom informacji w tym zakresie.
7. Opracowywanie oraz nadawanie stosownego biegu korespondencji Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w zakresie spraw i interwencji kierowanych przez mieszkańców i instytucje do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.
8. Bieżące śledzenie aktów prawnych, zwłaszcza w zakresie przepisów dotyczących samorządu gminnego.
9. Koordynacja, kontrola i przygotowywanie odpowiedzi na polecenia wykonania zadania.
10. Prowadzenie rejestru interpelacji wpływających do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, udzielanie we współpracy z właściwym merytorycznie referatem Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa odpowiedzi na nie.
11. Opracowywanie projektów zarządzeń i pism okólnych Prezydenta Miasta Krakowa oraz sporządzanie informacji o ich wykonaniu.
12. Opracowywanie kart usług/procedur zewnętrznych oraz opracowywanie instrukcji postępowania/procedur wewnętrznych Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.
13. Wykonywanie zadań związanych z nadzorem Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa nad dzielnicami.
14. Udzielanie członkom rad dzielnic oraz mieszkańcom porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów dotyczących działalności dzielnic w tym:
1) obsługa korespondencji organów dzielnic,
2) udzielanie mieszkańcom informacji dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego ze szczególnym uwzględnieniem informacji o radach dzielnic,
3) udzielanie pomocy oraz informacji w zakresie związanym z przygotowaniem sesji rad dzielnic,
4) świadczenie członkom rad dzielnic pomocy przy sporządzaniu projektów uchwał.
15. Dokonywanie formalno-prawnej oceny uchwał organów dzielnic.
16. Prowadzenie ewidencji uchwał organów dzielnic w zakresie nadzoru nad nimi oraz przekazywanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych celem ich realizacji.
17. Monitorowanie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie terminowej realizacji uchwał organów dzielnic.
18. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej złożonych wezwań do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub prawa przez podjęte uchwały oraz współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.
19. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wniesionych skarg na uchwały Rady Miasta Krakowa oraz współpraca w tym zakresie z Zespołem Radców Prawnych.
20. Wprowadzenie danych oraz ich bieżąca aktualizacja w systemach i podsystemach informatycznych: RISS, SWPU.Wstecz