Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa

Referat Obsługi Sesji i Komisji RMK
Symbol: BR-01
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1400
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Marta Kucharyk

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Obsługi Sesji i Komisji Rady Miasta Krakowa (BR-01) należy:


1. Obsługa organizacyjna i kancelaryjno-biurowa sesji Rady Miasta Krakowa poprzez:


1) przygotowanie sesji - przyjmowanie, ewidencjonowanie, kompletowanie, przekazywanie radnym i osobom zaproszonym na sesje materiałów oraz projektów uchwał,
2) sporządzanie projektu porządku obrad i podsumowań sesji,
3) obsługa organizacyjna posiedzeń zapewniająca sprawny przebiegu obrad,
4) obsługa elektronicznego systemu prowadzenia sesji, w tym przeprowadzania głosowań,
5) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa w zakresie przygotowania tekstów uchwał Rady Miasta Krakowa wraz z załącznikami uwzględniającymi zgłoszone autopoprawki i przegłosowane poprawki oraz sporządzanie tekstów uchwał i rezolucji,
6) prowadzenie rejestru uchwał i rezolucji Rady Miasta Krakowa,
7) przesyłanie interpelacji międzysesyjnych właściwej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa,
8) przygotowywanie projektów tez i informacji międzysesyjnych,
9) przesyłanie uchwał i rezolucji Rady Miasta Krakowa do organów nadzoru oraz innych właściwych podmiotów.
2. Organizacyjna i kancelaryjno-biurowa obsługa posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa:
1) przygotowanie posiedzeń - przyjmowanie, kompletowanie, przekazywanie członkom komisji materiałów i dokumentów będących przedmiotem posiedzeń komisji,
2) obsługa organizacyjna i protokołowanie posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa,
3) sporządzanie projektów opinii, wniosków i uchwał komisji Rady Miasta Krakowa będących przedmiotem posiedzeń,
4) sporządzanie na podstawie propozycji przewodniczących komisji Rady Miasta Krakowa korespondencji oraz nadawanie jej stosownego biegu.
3. Prowadzenie rejestru opinii i wniosków komisji Rady Miasta Krakowa. Przekazywanie opinii i wniosków komisji Rady Miasta Krakowa Prezydentowi Miasta Krakowa. Sporządzanie harmonogramów posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa.
4. Prowadzenie rejestru skarg kierowanych do Rady Miasta Krakowa.
5. Obsługa zadań wykonywanych przez zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa oraz prowadzenie dokumentacji pracy tych zespołów.
6. Ewidencjonowanie oraz aktualizacja składów osobowych Klubów Radnych.
7. Wprowadzenie danych oraz ich bieżąca aktualizacja w systemach i podsystemach informatycznych: Legislacja, Sesja, Diety, RISS.Wstecz