Biuro Kontroli Wewnętrznej

Referat Kontroli Finansowej
Symbol: BK-04
Adres siedziby: Bracka 10, 31-005 Kraków
Telefon: 12-616-6035
Faks: 12-616-6045
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Magdalena Pabian

Zakres działania:

1. Opracowywanie rocznych planów kontroli finansowych.
2. Kontrola finansowa komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych, podmiotów posiadających osobowość prawną, w których Gmina Miejska Kraków posiada co najmniej 50% udziałów/akcji, a także innych podmiotów, które wydatkują środki publiczne przekazywane im przez Gminę Miejską Kraków, w tym:
a) kontrola zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b) kontrola prawidłowości i wiarygodności sprawozdań w jednostkach, w których nie funkcjonuje audyt wewnętrzny.
3. Opracowywanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w przypadkach stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanych podmiotach.
4. Opracowywanie projektów wniosków i zawiadomień do organów ścigania w przypadku, gdy wyniki kontroli uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa.
5. Nadzór nad realizacją przez kontrolowaną jednostkę zaleceń pokontrolnych, w tym przeprowadzanie kontroli sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych.
6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Krakowa.Szczegółowe informacje  na temat kontroliWstecz