Biuro Kontroli Wewnętrznej

Referat Kontroli Finansowej
Symbol: BK-04
Adres siedziby: Bracka 10, 31-005 Kraków
Telefon: 12-616-6035
Faks: 12-616-6045
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Kierownika Referatu: Anna Mastalerz

Zakres działania:

1) opracowywanie rocznych planów kontroli finansowych;


2) kontrola finansowa komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych, podmiotów posiadających osobowość prawną, w których Gmina Miejska Kraków posiada co najmniej 50% udziałów/akcji, a także innych


podmiotów, które wydatkują środki publiczne przekazywane im przez Gminę Miejską Kraków, w tym:


a) kontrola zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,


b) kontrola prawidłowości i wiarygodności sprawozdań w jednostkach, w których nie funkcjonuje audyt wewnętrzny;


3) nadzór nad realizacją przez kontrolowaną jednostkę zaleceń pokontrolnych, w tym przeprowadzanie kontroli sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych;


4) opracowywanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w przypadkach stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanych podmiotach;


5) opracowywanie projektów wniosków i zawiadomień do organów ścigania w przypadku, gdy wyniki kontroli uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa;


6) koordynowanie działań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Urzędzie Miasta Krakowa;


7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Krakowa.Szczegółowe informacje  na temat kontroliWstecz