Biuro Kontroli Wewnętrznej

Stanowisko Ds. Organizacyjnych
Symbol: BK-03
Adres siedziby: Bracka 10, 31-005 Kraków
Faks: 12-616-1937, 12-616-6045
Starszy Inspektor: Katarzyna Gadocha
Telefon:12-616-1936
Faks: 12-616-6045, 12-616-1937

Zakres działania:

1. Koordynowanie działań związanych z opracowaniem, publikowaniem, a następnie aktualizowaniem informacji dotyczących Biura w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
2. Prowadzenie dziennika pism wchodzących oraz ewidencji pism wychodzących z Biura, w tym obsługa skrzynki wydziałowej funkcjonującej w ramach aplikacji Servo-ePUAP w zakresie przewidzianym dla użytkownika posiadającego uprawnienia operatora zaawansowanego oraz koordynowanie działań związanych z udzielaniem odpowiedzi na zapytania kierowane do Biura za pomocą Internetowego Dziennika Zapytań (IDZ).
3. Koordynowanie działań dotyczących prowadzenia w Biurze spraw związanych z realizacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji, współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji UMK w zakresie przetwarzania danych oraz obsługą aplikacji informatycznej Systemu Ewidencjonowania Zbiorów, Administrowania i Monitorowania SEZAM.
4. Prowadzenie Sekretariatu i obsługi administracyjno-biurowej Biura oraz elektronicznej skrzynki Biura oraz koordynowanie obsługi podsystemu "Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu".
5. Współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz realizacja zadań w tym zakresie.
6. Koordynacja przygotowania projektów procedur zewnętrznych i wewnętrznych określających tryb załatwiania spraw należących do kompetencji Biura.
7. Przygotowywanie dokumentacji oraz projektów umów dotyczących zlecania wykonania zadań innym podmiotom w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Prowadzenie ewidencji umów, rachunków, faktur, obsługa systemów GRU i WYBUD.
8. Nadzór nad prawidłową gospodarką inwentarzową Biura, prowadzenie księgi inwentarzowej Biura, prowadzenie i przechowywanie kart użytkowników urządzeń komputerowych oraz kartotek osobistego wyposażenia .
9. Nadzór i koordynacja składanych przez Biuro zamówień na materiały biurowe, druki i sprzęt za pośrednictwem podsystemu ISZ.
10. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Biura, tj. zakresów czynności, list obecności, książki wyjść służbowych, rejestru godzin nadliczbowych, rejestracji krajowych wyjazdów służbowych, prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Biura oraz prowadzenie ewidencji kart badań okresowych i nadzór nad terminowością ich wykonywania.
11. Prowadzenie rejestru pieczątek Biura.
12. Prowadzenie zbioru aktów normatywnych, biblioteki Biura oraz rejestru używanych przez Biuro pieczęci.
13. Przeprowadzanie procedury archiwizacji dokumentów Biura.Wstecz