Biuro Kontroli Wewnętrznej

Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej
Symbol: BK-02
Adres siedziby: Bracka 10, 31-005 Kraków
Telefon: 12-616-1940
Faks: 12-616-1937, 12-616-6045
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Wioletta Skalska

Zakres działania:

1. Opracowywanie rocznych planów kontroli organizacyjno-prawnych.

2. Kontrola działalności komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych.

3. Kontrola działalności spółek komunalnych na polecenie Prezydenta Miasta Krakowa i za zgodą rad nadzorczych lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zgromadzenia wspólników tych spółek.

4. Nadzór nad realizacją przez kontrolowaną jednostkę zaleceń pokontrolnych, w tym przeprowadzanie kontroli sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych.

5. Opracowywanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadkach stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanych podmiotach.

6. Opracowywanie projektów wniosków i zawiadomień do organów ścigania w przypadku, gdy wyniki kontroli uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa.

7. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi przeprowadzającymi kontrole zadań realizowanych przez Gminę Miejską Kraków.

8. Koordynacja działań w zakresie obsługi korespondencji prowadzonej z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.

9. Koordynacja wykonania oraz nadzór nad realizacją wniosków i wystąpień pokontrolnych sporządzanych przez Komisje Rady Miasta Krakowa oraz organy kontroli zewnętrznej.

10. Prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych.

11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Krakowa. 


Szczegółowe informacje na temat kontroliWstecz