Biuro Kontroli Wewnętrznej

Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej
Symbol: BK-02
Adres siedziby: Bracka 10, 31-005 Kraków
Telefon: 12-616-1940
Faks: 12-616-1937, 12-616-6045
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Wioletta Skalska

Zakres działania:

1. Opracowywanie rocznych planów kontroli organizacyjno-prawnych.
2. Kontrola działalności komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych.
3. Kontrola działalności spółek komunalnych na polecenie Prezydenta Miasta Krakowa i za zgodą rad nadzorczych lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zgromadzenia wspólników tych spółek.
4. Nadzór nad realizacją przez kontrolowaną jednostkę zaleceń pokontrolnych, w tym przeprowadzanie kontroli sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych.
5. Opracowywanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadkach stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanych podmiotach.
6. Opracowywanie projektów wniosków i zawiadomień do organów ścigania w przypadku, gdy wyniki kontroli uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa.
7. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi przeprowadzającymi kontrole zadań realizowanych przez Gminę Miejską Kraków.
8. Koordynacja działań w zakresie obsługi korespondencji prowadzonej z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.
9. Koordynacja wykonania oraz nadzór nad realizacją wniosków i wystąpień pokontrolnych sporządzanych przez Komisje Rady Miasta Krakowa oraz organy kontroli zewnętrznej.
10. Prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych.
11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Krakowa.Szczegółowe informacje na temat kontroli.Wstecz