Biuro Kontroli Wewnętrznej

Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej
Symbol: BK-02
Adres siedziby: Bracka 10, 31-005 Kraków
Telefon: 12-616-1940
Faks: 12-616-1937, 12-616-6045
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Wioletta Skalska

Zakres działania:

1) opracowywanie rocznych planów kontroli organizacyjno-prawnych;


2) kontrola działalności komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych;


3) kontrola działalności spółek komunalnych ? na polecenie Prezydenta Miasta Krakowa i za zgodą rad nadzorczych lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zgromadzenia wspólników tych spółek;


4) nadzór nad realizacją przez kontrolowaną jednostkę zaleceń pokontrolnych, w tym przeprowadzanie kontroli sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych;


5) opracowywanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadkach stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanych podmiotach;


6) opracowywanie projektów wniosków i zawiadomień do organów ścigania w przypadku, gdy wyniki kontroli uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa;


7) współpraca z podmiotami zewnętrznymi przeprowadzającymi kontrole zadań realizowanych przez Gminę Miejską Kraków;


8) koordynacja działań w zakresie obsługi korespondencji prowadzonej z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości;


9) koordynacja wykonania oraz nadzór nad realizacją wniosków i wystąpień pokontrolnych sporządzanych przez Komisje Rady Miasta Krakowa oraz organy kontroli zewnętrznej;Szczegółowe informacje na temat kontroli.Wstecz