Wydział Architektury i Urbanistyki

Stanowisko Głównego Architekta Miasta
Symbol: AU-06
Adres siedziby: Bracka 1, 31-005 Kraków
Faks: 12-616-1117
Główny Specjalista-Główny Architekt Miasta: Tomasz Bobrowski
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-1116

Zakres działania:

Do zakresu działania Stanowiska Głównego Architekta Miasta (AU-06) należą
sprawy: 1. Opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego
  harmonijnego rozwoju przestrzeni miejskiej, realizowanych przez Gminę Miejską Kraków reprezentowaną przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne.

 2. Opiniowanie koncepcji i opracowań urbanistycznych i architektonicznych przedkładanych Prezydentowi, dotyczących zamierzeń inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla Miasta Krakowa.

 3. Wyrażanie opinii i akceptacji opracowywanych przez Wydział analiz urbanistycznych oraz projektów decyzji ustalających warunki zabudowy dla istotnych dla Miasta Krakowa zamierzeń inwestycyjnych w sytuacjach braku miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego.

 4. W celu wyrażenia opinii, o której mowa w ust. 3, Główny Architekt Miasta może zasięgać opinii Zespołu Doradczego. W skład Zespołu Doradczego wchodzą osoby spełniające wymogi art. 84 § 2 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, będące członkami izb zawodowych architektów lub urbanistów. Opinia Zespołu będzie opinią biegłego w rozumieniu art. 84 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Opinia winna zawierać uzasadnienie obejmujące charakterystykę
  przyjętych uwarunkowań oraz wytyczne przestrzenne. Opinie sporządzane są oddzielnie dla każdej ze spraw.

 5. Inicjowanie i przeprowadzanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych dla inwestycji miejskich w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań.

 6. Współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego i Wydziałem w zakresie opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji lokalizacyjnych.


Wstecz