Zastępca Dyrektora Wydziału Ds. Urbanistyki

Referat Ustalania Warunków Zabudowy 5
Symbol: AU-02-6
Adres siedziby: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków
Telefon: 12-616-8069
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Teresa Drozdowska-Janeba

Zakres działania:

Z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji, o których mowa w § 6 ust. 2, 6-12 oraz -33-36.
 2. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
 3. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy z właściwymi organami.
 4. Zawieszanie w formie postanowienia postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia warunków zabudowy.
 5. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 6. Wydawanie decyzji w sprawach ustalenia warunków zabudowy w przypadku zmiany sposobu zagospodarowania terenu, w sytuacji obowiązywania planu uchwalonego przed dniem 1 stycznia 1995 r.
 7. Wydawanie decyzji nakazujących wstrzymanie użytkowania terenu.
 8. Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania.
 9. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
 10. Wydawanie decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji.
 11. Sporządzanie analiz (urbanistyczno-architektonicznych) dla potrzeb postępowań
  związanych z wydawaniem decyzji o ustalenie warunków zabudowy w tym dokonywanie analiz:
  1) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych;
  2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

 12. Sporządzanie projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy.

Z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: 1. Wydawanie opinii w formie postanowień o zgodności projektu podziału nieruchomości stanowiącej działkę z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzją: o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o warunkach zabudowy).

Z ustawy z dnia 5 lipca 2018r., o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. 1. Prowadzenie postępowania poprzedzającego przygotowanie projektów uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej na zasadach przewidzianych w ustawie, obejmującego w szczególności;
  1) weryfikację wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji jw;
  2) wzywanie do usunięcia braków wniosków;
  3) zawiadamianie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia;
  4) zamieszczanie wniosku wraz z załącznikami w BIP;
  5) powiadamianie o możliwości przedstawienia opinii, występowanie o opinie lub uzgodnienie wniosku;
  6) udostępnianie Wnioskodawcom zebranych opinii, uzgodnień i uwag;
  7) przygotowanie stosownych projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa i projektów uchwał Rady Miasta Krakowa.

Z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: 1. Wstępna formalno- prawna weryfikacja podań (wniosków) o wydanie decyzji owarunkach zabudowy.
 2. Kierowanie wezwań o uzupełnienie formalno-prawnych braków podań (wniosków) w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.
 3. Informowanie inwestorów o pozostawieniu podania (wniosku) w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy bez rozpoznania.
 4. Wydawanie postanowień o odmowie wszczęcia postępowania.
 5. Wydawanie postanowień w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu.
 6. Wydawanie postanowień o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.
 7. Wydawanie postanowień o odmowie udostępnienia akt sprawy.
 8. Wydawanie postanowień o ustanowieniu przedstawiciela do dokonywania niezbędnych czynności.
 9. Wydawanie postanowień dotyczących przeprowadzenia dowodu.
 10. Wydawanie postanowień w przedmiocie zawieszenia postępowania.
 11. Wydawanie postanowień o sprostowaniu oczywistej omyłki.
 12. Wydawanie postanowień o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji.
 13. Wydawanie postanowień w przedmiocie wznowienia postępowania.
 14. Wydawanie postanowień w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji.
 15. Wydawanie postanowień w sprawie zwrotu podania z powodu nieuiszczenia opłat i kosztów postępowania.
 16. Wydawanie postanowień o ustaleniu kosztów postępowania.
 17. Wydawanie decyzji kończących wznowione postępowanie.
 18. Wydawanie decyzji zmieniających lub uchylających decyzje.
 19. Wydawanie decyzji o umorzeniu postępowania.
 20. Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie lub uchylających decyzje.
 21. Wydawanie postanowień o uzupełnieniu treści decyzji.
 22. Zawiadamianie o rozprawach administracyjnych i ich prowadzenie.
 23. Podejmowanie czynności porządkowych oraz wydawanie postanowień w przedmiocie ukarania grzywną.
 24. Kierowanie wezwań do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego.

Z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: 1. Podejmowanie czynności kontrolnych, upominawczych oraz inicjujących postępowanie egzekucyjne zmierzających do uregulowania obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z wydanych decyzji o wstrzymaniu użytkowania terenu i decyzji o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu, w tym współpraca z właściwymi do przeprowadzenia egzekucji komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa.


Wstecz