Zastępca Dyrektora Wydziału Ds. Urbanistyki

Referat Ustalania Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
Symbol: AU-02-1
Adres siedziby: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków
Telefon: 12-616-8069
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Jolanta Korbel

Zakres działania:

Z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji, o których mowa w § 5 ust. 2, 3, 4 oraz 29-32.
 2. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 3. Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z właściwymi organami.
 4. Wydawanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar Gminy Miejskiej Kraków w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami (burmistrzami, prezydentami miast).
 5. Przekazywanie Marszałkowi Województwa kopii decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 6. Sporządzanie analiz (urbanistyczno-architektonicznych) dla potrzeb postępowań związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym dokonywanie analiz:
  1) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych;
  2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
 7. Sporządzanie projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

Z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: 1. Wydawanie opinii w formie postanowień o zgodności projektu podziału nieruchomości stanowiącej działkę z decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego.

Z ustawy z dnia 5 lipca 2018r., o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących 1. Prowadzenie postępowania poprzedzającego przygotowanie projektów uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej, w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie, obejmującego w szczególności;
  1) weryfikację wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji jw.
  2) wzywanie do usunięcia braków wniosków
  3) zawiadamianie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia
  4) zamieszczanie wniosku wraz z załącznikami w BIP
  5) powiadamianie o możliwości przedstawienia opinii, występowanie o opinie lub uzgodnienie wniosku
  6) udostępnianie Wnioskodawcom zebranych opinii, uzgodnień i uwag
  7) przygotowanie stosownych projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa i projektów uchwał Rady Miasta Krakowa

Z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: 1. Wstępna formalno-prawna weryfikacja podań (wniosków) o wydanie decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.
 2. Kierowanie wezwań o uzupełnienie formalno-prawnych braków podań (wniosków) w sprawie wydania decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego.
 3. Informowanie inwestorów o pozostawieniu podania (wniosku) w sprawie o wydanie decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego bez rozpoznania.
 4. Wydawanie postanowień o odmowie wszczęcia postępowania.
 5. Wydawanie postanowień w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu.
 6. Wydawanie postanowień o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.
 7. Wydawanie postanowień o odmowie udostępnienia akt sprawy.
 8. Wydawanie postanowień o ustanowieniu przedstawiciela do dokonywania niezbędnych czynności.
 9. Wydawanie postanowień dotyczących przeprowadzenia dowodu.
 10. Wydawanie postanowień w przedmiocie zawieszenia postępowania.
 11. Wydawanie postanowień o sprostowaniu oczywistej omyłki.
 12. Wydawanie postanowień o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji.
 13. Wydawanie postanowień w przedmiocie wznowienia postępowania.
 14. Wydawanie postanowień w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji.
 15. Wydawanie postanowień w sprawie zwrotu podania z powodu nieuiszczenia opłat i kosztów postępowania.
 16. Wydawanie postanowień o ustaleniu kosztów postępowania.
 17. Wydawanie decyzji kończących wznowione postępowanie.
 18. Wydawanie decyzji zmieniających lub uchylających decyzje.
 19. Wydawanie decyzji o umorzeniu postępowania.
 20. Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie lub uchylenie decyzji.
 21. Wydawanie postanowień o uzupełnieniu treści decyzji.
 22. Zawiadamianie o rozprawach administracyjnych i ich prowadzenie
 23. Podejmowanie czynności porządkowych oraz wydawanie postanowień w przedmiocie ukarania grzywną.
 24. Kierowanie wezwań do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego.


Wstecz