Przewodniczący Powiatowego Zespołu Ds.Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół Ds.Orzekania o Niepełnosprawności
Symbol: SO-06-1
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków

Zakres działania:

Powołany Zarządzeniem Nr 339/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. Funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Wydziału Spraw Społecznych UMK, podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Zespołu.


W skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie wchodzą: sekretarz, lekarze, doradcy zawodowi, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, powołani Zarządzeniem Nr 1904/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.07.2014 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.


Realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.) oraz w aktach wykonawczych tj.: rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162).
 
Zadania te określone zostały Zarządzeniem Nr 292/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 04.02.2013 r. w sprawie organizacji i szczegółowega zakresu działania Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.
Ogólnie to prowadzenie wszelkich spraw związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, a w szczególności:
a) przyjmowanie wniosków osób niepełnosprawnych w sprawie wydania orzeczenia  o  niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i kompletowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej w celu wydania orzeczenia,
b) rozpatrywanie spraw przez członków Zespołu na posiedzeniach składów orzekających i wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności, a także orzeczeń o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień,
c) wystawianie legitymacji osoby niepełnosprawnej na podstawie składanych wniosków wraz z orzeczeniami o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności i orzeczeniami innych organów rentowych,
d) prowadzenie wszelkich prac administracyjnych związanych z bieżącym rozpatrywaniem napływających wniosków, a także przyjmowaniem, rozpatrywaniem i przesyłaniem do organu II instancji (Wojewódzkiego Zespołu so Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie), napływających odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
e) przygotowywanie sprawozdań z bieżącej realizacji zadań Zespołu  i przekazywanie ich do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie oraz Prezydenta Miasta Krakowa,
f) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających osobie zainteresowanej :
- poszanowanie ich dóbr osobistych w trakcie prowadzenia badań lekarskich i rozmów przez członków składów orzekających,
- zapewnienie przestrzegania tajemnicy lekarskiej,
- zachowanie poufności i ochrony danych osobowych,
g) współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami administracji samorządowej i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, a także innymi organami orzecznictwa rentowego (Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
h) współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK w zakresie dotyczącym problematyki osób niepełnosprawnych, w tym Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
i) tworzenie bazy danych dotyczącej osób niepełnosprawnych, wobec których wydane zostały orzeczenia przez Zespół .
 


 • Sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o  Niepełnosprawności
  • Uwagi:

   Przyjmuje interesantów: pn - pt: 7.40 - 15.30 :
   1 - parter pokój nr 01:
   - wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków w sprawach orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
   - przyjmowanie wniosków, wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej , tel. 12 616 5010,

   2 - II pietro, pok. 201, 
   - wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek, telefon: 12 616 5029

   3 - IV piętro pokój nr 401 :
   - wydawanie orzeczeń osoby niepełnosprawnej,
   - informacja o przysługujacych ulgach i uprawnieniach na podstawie otrzymanych orzeczeń,

   - przyjmowanie odwołań od orzeczeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

       Wstecz