Wydział Spraw Społecznych

Referat Organizacyjno-Finansowy
Symbol: SO-01
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5046, 12-616-5044
Faks: 12-616-5037
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Anna Pierzchała

Zakres działania:

1. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału.
2. Organizowanie i zapewnienie prawidłowego obiegu informacji wewnętrznej, w tym właściwego obiegu korespondencji otrzymywanej i wysyłanej przez Wydział.
3. Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Wydziału.
4. Koordynowanie sporządzania informacji z realizacji aktów prawa miejscowego oraz aktów kierowania UMK.
5. Koordynowanie opracowywania projektów kart usług /procedur zewnętrznych oraz instrukcji postępowania /procedur wewnętrznych, określających tryb załatwiania spraw należących do kompetencji Wydziału.
6. Ewidencjonowanie i nadzorowanie terminowości załatwiania:
a) skarg, wniosków lub petycji interesantów,
b) korespondencji od Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa,
c) interpelacji radnych, wniosków Komisji Rady Miasta Krakowa,
d) interwencji, wniosków i postulatów posłów i senatorów,
e) informacji publicznej udzielanej na wniosek oraz za pośrednictwem Internetowego Dziennika Zapytań w sprawach związanych z funkcjonowaniem UMK.
7. Koordynacja udzielania odpowiedzi w imieniu Wydziału, w tym w sprawie realizacji programów sektorowych Strategii Rozwoju Krakowa i innych Programów, Raportu o Stanie Miasta.
8. Prowadzenie i aktualizowanie wydziałowych rejestrów: udzielonych przez Prezydenta Miasta Krakowa upoważnień i pełnomocnictw; pieczątek i pieczęci urzędowych.
9. Planowanie i ewidencja spraw związanych z uczestnictwem pracowników Wydziału w szkoleniach, sympozjach i konferencjach, obsługa rejestru krajowych delegacji służbowych.
10. Koordynowanie i realizowanie spraw związanych z dokumentowaniem SZJ oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji, w tym obsługa aplikacji SEZAM (upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorach i aplikacjach informatycznych).
11. Koordynowanie i nadzorowanie przygotowania materiałów i informacji prasowych, kompletności informacji publikowanych w BIP oraz na portalu MPI Magiczny Kraków. Obsługiwanie kont Wydziału: na portalu ePUAP, w aplikacji informatycznej Servo-ePUAP; e-mailowego Wydziału; w aplikacji INTG - aktualizowanie intranetowej książki telefonicznej. Dbanie o zapewnienie informacji wizualnej dla stron.
12. Koordynacja załatwiania bieżących spraw kadrowych i socjalnych pracowników. Prowadzenie ewidencji kart badań okresowych w zakresie medycyny pracy i czuwanie nad terminowością ich wykonywania.
13. Sporządzanie zamówień na środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe, bilety komunikacji miejskiej oraz nadzór nad ich właściwym wykorzystaniem.
14. Prowadzenie księgi inwentarzowej majątku trwałego i kartotek osobistego wyposażenia oraz gospodarowanie składnikami majątkowymi w Wydziale.
15. Ewidencja i aktualizacja kart użytkowników urządzeń komputerowych w Wydziale.
16. Przygotowanie projektu budżetu Miasta w zakresie zadań budżetowych Wydziału, nadzór nad realizacją planu finansowego Wydziału, sporządzanie i uzgadnianie pod względem finansowym sprawozdań.
17. Wnioskowanie zmian w planie finansowym UMK na podstawie pisemnych wniosków z komórek organizacyjnych Wydziału, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Krakowie oraz Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU).
18. Zlecanie Wydziałowi Finansowemu przekazywania środków pieniężnych, ujętych w budżecie Miasta w zakresie zadań budżetowych Wydziału dla:
a) podmiotów nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, którym Gmina Miejska Kraków zleca zadania,
19. Prowadzenie ewidencji rachunków, faktur i umów w aplikacji GRU i WYBUD oraz programie Excel. Sprawdzanie ich prawidłowości pod względem finansowym, w tym dla podmiotów wymienionych w ust. 18. Przekazywanie ich do Wydziału Finansowego do wypłaty.
20. Wyliczanie należnych Gminie odsetek od dotacji zwracanych przez podmioty niepubliczne.
21. Monitorowanie i weryfikowanie dokonywanych zwrotów dotacji przez podmioty niepubliczne oraz przekazywanie do Wydziału Finansowego zestawień rozliczonych dotacji.
22. Sporządzenie harmonogramów realizacji wydatków Wydziału, dokonywanie korekt
oraz nadzór nad realizacją poszczególnych zadań wg harmonogramów.
23. Obsługa aplikacji informatycznych służących wspomaganiu budżetu zadaniowego Wydziału w zakresie planowania i rozliczania środków, w tym aplikacji do wspomagania zarządzania płynnością Miasta Krakowa. 
24. Koordynowanie spraw związanych z zamówieniami publicznymi w Wydziale.


Uwagi:
 


Wstecz