Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Krakowa
Symbol: ZA
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1218
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Audytor-Generalny Audytor: Krzysztof Pakoński

Zakres działania:

 1. Opracowywanie projektu rocznego planu audytu wewnętrznego przy uwzględnieniu charakteru działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa,
 2. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa m. in. poprzez:

  • badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
  • ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
  • ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
  • ocenę przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących, przepisów
  • wewnętrznych w tym zarządzeń, poleceń służbowych,pism okólnych,
  • ocenę skuteczności działania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa,
  • analizę możliwości wprowadzenia zmian organizacyjnych mających na celu usprawnienie pracy.

 3. Przygotowywanie sprawozdań z wykonanych zadań audytowych zawierających rekomendacje i propozycje zmian dotyczących:

  • elementów systemu kontroli wewnętrznej,
  • usprawnienia funkcjonowania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa,
  • zwiększenia bezpieczeństwa gospodarki finansowej.

 4. Przygotowywanie zawiadomień do Prezydenta Miasta Krakowa odnośnie ujawnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 5. Opracowanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych.
 6. Prowadzenie akt spraw audytowych oraz ich ewidencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4.09.2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1480) oraz w myśl obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.

Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA) pod kierownictwem Audytora Generalnego podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa. Nadzór merytoryczny nad działalnością ZA sprawuje Prezydent, natomiast nadzór organizacyjny Dyrektor Magistratu.


Celem istnienia Zespołu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Krakowa (UMK) jest usprawnienie funkcjonowania UMK pod względem organizacyjnym oraz w zakresie istniejącej gospodarki finansowej.


Uregulowania wewnętrzne normujące prace audytu w Urzędzie Miasta Krakowa:Zadania te realizuje się poprzez: • niezależną i obiektywną ocenę funkcjonowania jednostki audytowanej,
 • zapewnienie Prezydenta i Dyrektora Magistratu, że jednostka ta realizuje zadania prawidłowo,
 • jednakże w momencie stwierdzenia nieprawidłowości, wydanie właściwych rekomendacji mających na celu usprawnienie działalność jednostki oraz monitorowanie wdrożenia tychże rekomendacji.

Uregulowania prawne normujące pracę audytu w Urzędzie Miasta Krakowa: • Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.09.2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1480)

Do zadań Audytora Generalnego należy: 1. Opracowanie i koordynacja przygotowania projektu rocznego planu pracy Zespołu Audytu Wewnętrznego, przy uwzględnieniu w szczególności:

  • czasu niezbędnego dla przeprowadzenia poszczególnych audytów,
  • czasu niezbędnego dla przeprowadzenia czynności organizacyjnych,
  • czasu przeznaczonego na szkolenie audytorów,
  • dostępnego zasobu ludzkiego i rzeczowego,
  • rezerwy czasowej na nieprzewidziane działania,
  • kosztów przeprowadzenia audytów.

 2. Uzgadnianie rocznego planu audytów z Prezydentem Miasta Krakowa, po uprzednim skonsultowaniu z Dyrektorem Magistratu.
 3. Ustalenie zasad i sposobu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego.
 4. Dokonywanie wstępnej analizy obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
 5. Opracowywanie programów realizowanych zadań audytowych przy uwzględnieniu zaleceń Dyrektora Magistratu dotyczących konkretnych obszarów poddanych ocenie.
 6. Planowanie i monitorowanie harmonogramów zadań au dytowych, zawiadamianie kierowników jednostek audytowanych o terminie rozpoczęcia zadania audytowego w podległej im jednostce organizacyjnej.
 7. Nadzór nad pracownikami Zespołu Audytu Wewnętrznego w zakresie wykonywania powierzonych im zadań audytowych.
 8. Bieżące informowanie Prezydenta Miasta Krakowa oraz Dyrektora Magistratu o wynikach przeprowadzanych zadań audytowych.
 9. Podejmowanie decyzji dotyczącej ewentualnego przedłużenia czasu trwania zadania audytowego.
 10. Zawiadamianie, w formie pisemnej, Prezydenta Miasta Krakowa o sytuacjach stwarzających zagrożenie dla realizacji rocznego planu audytu.
 11. Powoływanie w uzgodnieniu z Dyrektorem Magistratu w uzasadnionych przypadkach, rzeczoznawcy na wykonanie określonych czynności wspomagających wykonanie zadania audytowego.
 12. Koordynacja zadań realizowanych przez podległe osoby z działaniami audytorów zewnętrznych.
 13. Sporządzanie dla Prezydenta Miasta Krakowa rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu.
 14. Przeprowadzanie lub organizowanie szkoleń dla pracowników Zespołu Audytu Wewnętrznego.
 15. Przyjęcie i realizowanie programu zapewniającego wysoką jakość realizowanych zadań audytowych.

Plany i sprawozdania z działalności audytu znajdują się na stronie: http://www.bip.krakow.pl/?id=292Uwagi:

 

GODZINY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW:

- od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.40 - 15.30

- w niektórych wydziałach, na określonych stanowiskach, godziny obsługi zostały wydłużone  do godz. 18:00


 Wstecz