Wydział Spraw Społecznych

Referat Ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń
Symbol: SO-03-5
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5078
Faks: 12-616-5071
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Anna Kitlińska

Zakres działania:

1. Miesięczne sporządzanie, korekta i weryfikacja imiennych list wypłat dla osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia "Za życiem", świadczeń wychowawczych oraz świadczenia dobry start i przekazywanie ich do Wydziału Finansowego.
2. Obsługa świadczeniobiorców związana z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,zaliczki alimentacyjnej, jednorazowego świadczenia "Za życiem", świadczeń wychowawczych oraz świadczenia dobry start.
3. Miesięczne przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Finansowego zestawień sald księgowych osób, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe świadczenie "Za życiem", świadczenia wychowawcze oraz świadczenie dobry start.
4. Miesięczne przygotowywanie i przekazywanie do Wydziału Finansowego listy dłużników alimentacyjnych.
5. Planowanie i realizacja budżetu przyznanego na dany rok kalendarzowy na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe świadczenie "Za życiem", świadczenia wychowawcze oraz świadczenie dobry start.
6. Opracowywanie i składanie miesięcznego zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadań do Wojewody Małopolskiego.
7. Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji zadań w tym do Wojewody Małopolskiego.
8. Przekazywanie decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń do Referatu ds. Nienależnych Świadczeń.Wstecz