Wydział Podatków i Opłat

Referat Ds. Księgowości Należności Skarbu Państwa i Powiatu
Symbol: PD-02-5
Adres siedziby: Nowohucka 1, 31-580 Kraków
Telefon: 12-616-9724
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Dorota Gilarska

Zakres działania:

1) prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej na podstawie dowodów księgowych w zakresie dochodów Skarbu Państwa:
  a) opłat za udostępnianie danych osobowych,
  b) opłat za duplikat karty dużej rodziny,
  c) opłata za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej
  d) opłaty za wydanie karty parkingowej,
  e) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
  f) opłaty za użytkowanie,
  g) opłaty za trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa,
  h) wejścia w teren, 
  i) służebności drogi koniecznej,
  j) czynszu dzierżawnego,
  k) bezumownego korzystania,
  l) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
  m) przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności,
  n) zwrotu odszkodowań,
  o) elaboratu szacunkowego,
  p) pozostałych opłat Skarbu Państwa,
  q) kar porządkowych nakładanych przez Straż Miejską Miasta Krakowa,
2) prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej na podstawie dowodów księgowych w zakresie dochodów Powiatu:
  a) opłaty komunikacyjnej,
  b) opłaty za wydanie prawa jazdy,
  c) opłat za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
  d) opłat za udzielanie, zmianę lub wydanie wypisu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, pośrednictwo przy przewozie rzeczy oraz za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy, zezwolenia na transport drogowy,
  e) opłat za złomowanie tablic rejestracyjnych,
  f) opłat za dzierżawę obwodów łowieckich,
  g) opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców,
  h) opłat za wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców,
  i) kar za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
  j) kara za niedopełnienie obowiązku zwrotu certyfikatu kompetencji zawodowych,
3) sporządzanie sprawozdań budżetowych z zakresu działania referatu,
4) zwrot nadpłat,
5) prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych (egzekucja miękka, wezwań do zapłaty, upomnień, tytułów wykonawczych),
6) wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji,
7) prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług,
8) sporządzanie informacji z zakresu należnego podatku VAT,
9) przygotowanie informacji do zgłoszenia wierzytelności w związku z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi,
10) przekazywanie dochodów.Wstecz