Wydział Podatków i Opłat

Referat Ds. Księgowości Należności Cywilnoprawnych i Innych Dochodów Gminy
Symbol: PD-02-4
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9480
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Elżbieta Szlachta

Zakres działania:

1) prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej na podstawie dowodów księgowych w zakresie:
  a) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów gminy,
  b) opłaty za użytkowanie,
  c) wejścia w teren,
  d) służebności drogi koniecznej,
  e) elaboratu szacunkowego,
  f) czynszu dzierżawnego,
  g) opłaty za najem,
  h) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
  i) przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności,
  j) bezumownego korzystania,
  k) udziału we współwłasności,
  l) opłaty za herb,
  m) opłaty za wynajem sali,
  n) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
  o) opłaty za media,
  p) opłaty ryczałtowej,
  q) pozostałych opłat,
2) sporządzanie sprawozdań budżetowych z zakresu działania referatu,
3) zwrot nadpłat,
4) prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych (egzekucja miękka, wezwań do zapłaty, upomnienia, tytułów wykonawczych ),
5) wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji,
6) prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług,
7) sporządzanie informacji z zakresu należnego podatku VAT,
8) prowadzenie spraw związanych z księgowaniem należności wynikających z umów, na mocy których Gmina wnosi aport do innych jednostek,
9) przygotowanie informacji do zgłoszenia wierzytelności w związku z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi,
10) przekazywanie dochodów,
11) sporządzanie PIT-8C z tytułu udzielonych ulg w spłacie wierzytelności cywilnoprawnych.Wstecz