Wydział Architektury i Urbanistyki

Referat Organizacyjny
Symbol: AU-04
Adres siedziby: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków
Telefon: 12-616-8150
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Monika Wywiał

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego (AU-04) należą sprawy: 1. Obsługa kancelaryjno - biurowa Wydziału.
 2. Prowadzenie Rejestru Centralnego - opisowej i graficznej bazy danych wydanych decyzji pozwoleń na budowę oraz decyzji o ustaleniu warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzji: o ustaleniu warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ustaleniu warunków zabudowy, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego).
 3. Udostępnianie rejestru opisowego oraz rejestru graficznego wydanych decyzji pozwoleń na budowę oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzji: o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, o ustaleniu warunków zabudowy, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego) oraz przekazywanie ich kopii, dla obszarów objętych pracami planistycznymi do Biura Planowania Przestrzennego oraz na potrzeby Wydziału.
 4. Prowadzenie wewnętrznego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i udostępnianie zbioru na potrzeby pracowników Wydziału.
 5. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek.
 6. Udostępnianie dokumentów spraw zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
 7. Udzielanie odpowiedzi na pisma wpływające od stron nie wynikające z ww. ustawy.
 8. Prowadzenie Internetowego Dziennika Zapytań.
 9. Obsługa strony internetowej Wydziału w zakresie BIP.
 10. Wykonywanie czynności związanych z Systemem Zarządzania Jakością.
 11. Koordynacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji obsługa Systemu Ewidencjonowania Zbiorów, Administrowania i Monitorowania (SEZAM) z ramienia Wydziału.
 12. Sporządzanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Krakowa oraz bieżąca analiza wydatków i dochodów bieżących zadań budżetowych, zmian w planie wydatków bieżących, sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu, oraz monitorowanie zadań bieżących budżetu zadaniowego
 13. Sporządzanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Krakowa oraz bieżąca analiza wydatków i dochodów.
 14. Sporządzanie planów zamówień publicznych, przygotowywanie dokumentacji oraz udział w przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
 15. Koordynacja obsługi Systemu Zarządzania Kosztami Zadań (RCP) w zakresie działań Wydziału.
 16. Obsługa wydatków budżetowych.
 17. Przygotowanie dokumentacji oraz projektów umów dotyczących zlecania wykonania zadań innym podmiotom w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 18. Obsługa systemów informatycznych związanych z realizacją budżetu.
 19. Obsługa zawierania umów i zleceń oraz ich realizacja.
 20. Prowadzenie ewidencji rachunków, faktur i umów.
 21. Sporządzanie sprawozdań dla GUS oraz GUNB w oparciu o bazę SOS i rejestry oraz sporządzanie sprawozdań i informacji na potrzeby Wydziału, Urzędu Miasta Krakowa, Rady Miasta Krakowa lub wnioski stron.
 22. Prowadzenie aplikacji Bazy Osób Zaginionych.
 23. Prowadzenie spraw osobowych i socjalnych pracowników Wydziału.
 24. Prowadzenie rejestrów poleceń, zarządzeń i wytycznych Dyrektora Wydziału.
 25. Archiwizowanie i przekazywanie do Archiwum Zakładowego akt Wydziału.
 26. Prowadzenie księgi inwentarzowej Wydziału.
 27. Prowadzenie Kartoteki osobistego wyposażenia pracowników.
 28. Prowadzenie Kart użytkowników odpowiedzialnych za urządzenia komputerowe.
 29. Prowadzenie kasy Wydziału.


Wstecz