Audyt Wewnętrzny 

 

Celem prowadzenia Audytu Wewnętrznego jest usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostek Organizacyjnych pod względem organizacyjnym, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, informatyki  oraz w zakresie istniejącej gospodarki finansowej.


Zadania te realizuje się poprzez:

 

- niezależną i obiektywną ocenę funkcjonowania jednostki audytowanej, 

- zapewnienie Prezydenta i Dyrektora Magistratu, że jednostka ta realizuje zadania prawidłowo,

jednakże w momencie stwierdzenia nieprawidłowości - wydanie właściwych rekomendacji, mających na celu usprawnienie działalności jednostki.

 

Uregulowania prawne normujące pracę audytu w Urzędzie Miasta Krakowa:

 

 

Zespół Audytu Wewnętrznego w UMK pod koniec roku 2008 przygotował po raz pierwszy, prócz Planu AW na rok 2009, także:

 

Strategiczny Plan Audytu Wewnętrznego (2009-2013)

Strategiczny Plan Audytu Wewnętrznego (2016-2020)

 

 

obejmujący perspektywę lat 2009 - 2013. Plan ten będzie analizowany i w razie potrzeby aktualizowany każdorocznie w okresie przygotowywania planu rocznego. Dokument został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta i będzie służył zarządzaniu działalnością AW w Magistracie, ale ponieważ ma on charakter „prototypowy" i przy kolejnych aktualizacjach zarówno forma jak i zawartość będą ulegały zmianom wszelkie komentarze i uwagi są mile widziane.

Równocześnie z przygotowaniem w/w Planu w roku 2008 Zespół nasz korzystając z edycji V Quality Assessment Manual przygotowanego przez IIA i przy współpracy z Biurem Kontroli UMK dokonał samooceny AW pod kątem zgodności działań ze Standardami IIA.

 

Raport Rocznej Samooceny Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Krakowa - 2008

Raport Rocznej Samooceny Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Krakowa - 2009

Raport Rocznej Samooceny Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Krakowa - 2012

Wynik walidacji samooceny

Opinia walidatora

Raport Rocznej Samooceny Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Krakowa - 2014_2015

Ocena zewnętrzna 2017_opinia walidatorów

 

 

Szczegółowe rekomendacje i zalecenia wynikające z przeprowadzanych ocen, są wykorzystywane dla poprawy jakości wykonywania Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Krakowa.

 

Plan audytu wewnętrznego na 2018 r.

 

Plan audytu wewnętrznego na 2017 r.

 Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2017 r.

 

Plan audytu wewnętrznego na 2016 r.

 Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2016 r.

 

Plan audytu wewnętrznego na 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2015 r.

 

Plan audytu wewnętrznego na 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2014 r.

 

Plan audytu wewnętrznego na 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2013 r.


 

 

 

 

Plany Audytu Wewnętrznego i sprawozdania z wykonania planu w latach 2009-2012

Plany Audytu Wewnętrznego i sprawozdania z wykonania planu w latach 2004-2008