BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka

 

DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY IM. JANUSZA KORCZAKA

W KRAKOWIE , OS. KALINOWE 18, 31-814 KRAKÓW

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-

STARSZY REFERENT DS. PŁAC ½ ETATU

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Wymagania formalne:

- spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku ( Dz. U.z 2016r. poz.902 z późn. zm)

- wykształcenie średnie lub wyższe:

– wykształcenie średnie - 2 lata stażu pracy na podobnym stanowisku; lub wykształcenie wyższe

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

 - znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych zpobieraniem i rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy,

-znajomość obsługi programów SIO, Płatnik, ZSZO,

-znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

-komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

-prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej w programie ZSZO,

-prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,

-naliczanie wynagrodzeń wynikających z umów o pracę, zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zaliczek
  na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dokonywanie potrąceń indywidulanych z wynagrodzenia za pisemną zgodą pracowników,

-sporządzanie list płac dla świadczeń z ZFŚS, umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi (zlecenie, o dzieło),

-przygotowywanie raportów i sprawozdań z list płac dla głównego księgowego,

-sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników,

-sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw płacowych ( ZSZO, SIO, i innych ),

-terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem, zwolnieniem pracowników zatrudnionych w MDK im. J. Korczaka oraz rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników z ZUS,

-sporządzanie deklaracji podatkowej PIT dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami i wysyłanie ich drogą elektroniczną,

-prowadzenie spraw emerytalno-rentowych,

-sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,

-wydawanie zaświadczeń o zarobkach,

-drukowanie deklaracji rocznych RMUA dla pracowników.

   4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

-wymiar czasu pracy : 0,5 etatu

-umowa o pracę na czas określony do 6 m-cy z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony

-wynagrodzenie ustalone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych / Dz.U. z 2014r. poz.1786 ze zm../ oraz regulaminu wynagradzania w MDK im. J. Korczaka w Krakowie

-miejsce pracy: Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie, os. Kalinowe 18.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MDK w Krakowie , w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%;

 

6. Wymagane dokumenty: 

1) kwestionariusz osobowy;

2) list motywacyjny;

3) życiorys – curriculum vitae;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy.

6) kserokopie świadectw pracy

7) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw  publicznych;

10) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 pkt 4b  ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku, jest obowiązany do złożenia
  wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

11) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz.922 z późn.zm.)
  na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

12) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie  przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

7.Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko starszego referenta ds. płac” należy składać osobiście w sekretariacie MDK, lub drogą pocztową na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka , 31-814 Kraków, os. Kalinowe 18 w terminie do dnia 27 grudnia 2017 roku do godz.16.00. (liczy się data wpływu do MDK)

 

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do placówki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy informacyjnej w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

8. Ilość etatów

0,5 etatu

 

 

 

Dyrektor MDK im. J. Korczaka

 

mgr Monika Modrzejewska

 

Wyniki na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent ds. płac 0,5 etatu w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka w Krakowie