Dokument archiwalny

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa

ogłasza

KONKURS POETYCKI im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ

KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI (5 edycja)

 

 

Regulamin Konkursu

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, którzy nie wydali wcześniej samodzielnej książki poetyckiej.

 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu nie publikowanych w formie książkowej wierszy stanowiących artystyczną całość i opatrzonych tytułem oraz hasłem.

 

a) zestaw (w postaci trzech jednakowych egzemplarzy wydruków w formacie A4, bez projektu okładki i stron redakcyjnych oraz jednego egzemplarza wersji elektronicznej – CD/pendrive), każdy egzemplarz wydruku oraz CD/pendrive są opatrzone tym samym hasłem;

 

b) w osobnej kopercie, opatrzonej tym samym hasłem co zestaw wierszy, należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail, krótką notę biograficzną;

 

c) materiał należy nadesłać w terminie do 31 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków (z dopiskiem KONKURS: NOC POEZJI 2018).

 

Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków jest równoznaczne z nieuwzględnieniem zestawu w konkursie.

 

3. Tematyka prac jest dowolna.

 

4. Powołane przez organizatora Jury przyzna jedną nagrodę. Jury może również przyznać do dwóch wyróżnień.

 

5. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy, spotkanie autorskie i promocja tomiku podczas 8. edycji NOCY POEZJI. Książka poetycka zostanie rozdysponowana podczas NOCY POEZJI 2018.

 

6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz U z 2016, poz. 922).

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca maja 2018. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronach Magicznego Krakowa (www.krakow.pl) oraz Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl). Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania głównej nagrody.

 

8. Werdykt zostanie ogłoszony uroczyście podczas Nocy Poezji 2018 i zamieszczony na stronie Internetowej Magiczny Kraków (www.krakow.pl).

 

9. Organizator zastrzega sobie, iż z chwilą ogłoszenia wyników konkursu nabywa nieodpłatną licencję do jednokrotnej publikacji nagrodzonych prac.

 

10. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie tomiku traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

 

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 12 6161917 w godzinach od 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku).

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2017-12-13
Data publikacji:
2017-12-13
Data aktualizacji:
2017-12-13