BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Specjalista w Dziale Windykacji – 1 etat

(Nr ref. 66 -17 )

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie: wyższe z zakresu nauk ekonomicznych lub prawnych;

c) staż pracy: co najmniej 4 lata.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy o drogach publicznych,

- Ustawa o finansach publicznych;

- Ordynacji podatkowej;

- Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących decyzji administracyjnych;

- Zasad udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis przez gminy, z uwzględnieniem reformy przepisów unijnych oraz nowelizacji przepisów krajowych;

- Ustawy z o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

b) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ;

c) znajomość programów z pakietu MS Office, w szczególności praktyczna obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel;

d) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

e) umiejętność pracy w zespole;

f) rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność;

g) wysoka kultura osobista.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Analiza dokumentacji wraz z wystawieniem właściwego dokumentu w ścieżce egzekucyjnej – tytuł egzekucyjny.

2. Wprowadzanie wpłat wpływających na konto tytułów wykonawczych oraz wszelkie dalsze czynności związane z ich księgowaniem.

3. Koszty egzekucyjne – refundacja kosztów, przekazywanie powstałych kosztów egzekucyjnych do właściwych organów w tym Urząd Miasta Krakowa, Komornicy, Urzędy Skarbowe, Dział Księgowości ZIKiT.

4. Przyjmowanie stron postępowania windykacyjnego wraz z udzielaniem niezbędnych informacji.

5. Rozpatrywanie pism składanych przez strony w trakcie lub po zakończeniu postępowania egzekucyjnego.

6. Przygotowywanie projektów postanowień i innych pism niezbędnych w toku i po zakończeniu prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

7. Analiza wniosków w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pod kątem spełnienia przesłanek formalnoprawnych, należności cywilno-prawnych i publiczno-prawnych oraz przygotowanie projektu decyzji lub porozumienia, omawianie wniosku na komisji ds. ulg, udzielanie informacji stronie postępowania.

8. Analiza zarzutów strony składanych w postępowaniu egzekucyjnym i przygotowanie postanowienia do właściwego Urzędu Skarbowego lub przygotowanie stanowiska do Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.

9. Pozyskanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektu decyzji

o odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy.

10. Przygotowywanie wniosku o wyrażaniu/odmowie wyrażenia zgody wierzyciela na zawieszenie postępowania egzekucyjnego, w przypadku skargi na czynności egzekucyjne.

11. Rozpatrywanie wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 u.p.e.a. oraz występowanie do organu egzekucyjnego z wnioskiem o umorzenie postępowania.

12. Występowanie z wnioskiem do odpowiednich instytucji w sprawie pozyskania składników majątkowych zobowiązanych.

13. Sporządzanie zażaleń na postanowienia: w sprawie umorzenia postępowania, nieprzystąpienia do egzekucji, w sytuacji obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi etc.

14. Występowanie do organu egzekucyjnego z wnioskiem o umorzenie postępowania lub ograniczenie postępowania.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony ;

c) Miejsce pracy: Dział Windykacji, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2800 zł do 3500 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie,

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego,

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy, dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

f) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”,

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 66-17" - w terminie do dnia: 29.12.2017 r.

 

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

(Nr ref. 66-17)

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 5 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 3 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 3 kandydatów.

 

Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia naboru.

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Windykacji – 1 etat (Nr ref. 66-17)