BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

OGŁOSZENIE

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

W CHRZANOWIE

Zadania główne:

- kierowanie pracą Inspektoratu w celu realizacji, na terenie powiatu chrzanowskiego, zadań

  i obowiązków ciążących na organie nadzoru budowlanego, zgodnie do treści Rozdziału 8 ustawy

  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.),

- dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec członków korpusu służby o cywilnej

  zatrudnionych w Inspektoracie.

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń,

- minimum 5 letni staż pracy,

- znajomość przepisów prawa administracyjnego, prawa budowlanego, prawa pracy, ustawy służbie

  cywilnej i o finansach publicznych,

- prawo jazdy do prowadzenia samochodu osobowego,

- umiejętność pracy przy pomocy komputera.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny,

- CV,

- kopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe,

- kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

- kopia uprawnień budowlanych,

- kopia prawa jazdy,

- oświadczenia:

1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

2. o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

   oraz na przedstawienie Staroście chrzanowskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego

   Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie,

4. o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,

- analiza merytoryczna aplikacji,

- test wiedzy i umiejętności,

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

Termin składania dokumentów:

do dnia 18 grudnia 2017 r.

w kopercie zaklejonej z dopiskiem, odpowiednio:

„Kandydat na PINB w Chrzanowie

Znak: KDR.0040.3.2017.AKUS”

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

ul. Łobzowska 67

30-038 Kraków

III piętro Kancelaria Urzędu

 

Inne informacje:

Niniejszy nabór ma na celu wyłonienie 3 lub więcej kandydatów spełniających wymagania formalne

w zakresie umożliwiającym przesłanie ich dokumentacji aplikacyjnej Staroście chrzanowskiemu,

do dokonania ostatecznego wyboru i powołania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, cv i oświadczenia winny być opatrzone datą

i własnoręcznym podpisem, uchybienie temu obowiązkowi oraz brak wymaganych dokumentów

i oświadczeń będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przysłane po terminie (decyduje data stempla

pocztowego), nie będą rozpatrywane.

W ciągu 2 tygodni od upływu terminu składania dokumentów, wszyscy kandydaci, którzy w terminie

złożą swoje oferty, zostaną e-mailem lub listownie powiadomieni o zakwalifikowaniu lub nie do dalszych

etapów postępowania rekrutacyjnego.

Zadeklarowany stan wiedzy i umiejętności kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne, zostanie

zbadany przy pomocy pisemnych testów kwalifikacyjnych.

Nadesłane aplikacje kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez wojewódzkiego inspektora

nadzoru budowlanego do wskazania Staroście chrzanowskiemu nie będą zwracane kandydatom

i pozostaną, dla celów dowodowych, w dokumentacji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego w Krakowie nie dłużej niż jest to niezbędne do zakończenia procesu naboru

na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie, wówczas zostaną komisyjnie

zniszczone.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel.: 12 410 73 74.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie KDR.0040.3.2017.AKUS