BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

ZEO-KD.1110.55.17

 

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent w Kadrach w ZEO w Krakowie - 1/2 etatu.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;

2. wykształcenie wyższe,

3. co najmniej półroczne doświadczenie w pracy na stanowisku ds. obsługi kadr,

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) umiejętność pracy w programach:

• Zintegrowany System Zarządzania Oświatą – moduł Kadry,

• PFRON,

2) znajomość regulacji prawnych min. ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego, ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Kodeks Pracy

3) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,

4) umiejętność posługiwania się Wordem, Internetem oraz arkuszem kalkulacyjnym Excel,

5) umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: ½ etatu,

2) płaca zasadnicza 1250,00 zł + premia regulaminowa 20 % + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1 Bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2 Ewidencjowanie i rozliczanie czasu pracy,

3 Ewidencjowanie i przekazywanie do działu wynagrodzeń zwolnień lekarskich pracowników .

4 Prowadzenie bieżącej ewidencji dotyczącej wyjść służbowych i prywatnych pracowników oraz nieobecności w pracy i ich rozliczenie

5 Sporządzanie comiesięczne list obecności dla pracowników,

6 Opracowywanie, materiałów dla potrzeb statystycznych w zakresie zatrudnienia.

7 Bieżące prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami pracowników.

8 Kompletowanie dokumentacji do wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzicielskich oraz do urlopów wychowawczych.

9 Sporządzanie deklaracji do GUS oraz PFRON.

 

 6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze w kadrach w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 20 grudnia 2017 roku.(liczy się data wpływu do Zespołu)

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.

12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

 Lista Kandydatów

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent w Kadrach )