BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii
DYREKTOR MUZEUM FOTOGRAFII
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 

Specjalista ds. zamówień publicznych


 

 1. Nazwa i adres organizatora

   

  Muzeum  Fotografii  w Krakowie

  ul. Józefitów 16 30-045 Kraków

  + 48 /012-6345932

  e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl

   

  Muzeum Fotografii w Krakowie jest istniejącą od 30 lat instytucją. Główny profil naszej działalności jest związany z kolekcjonowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem fotografii oraz sprzętu fotograficznego. Przed muzeum otwiera się nowy etap funkcjonowania związany z poszerzeniem działalności i rozbudową. W nieodległej perspektywie gruntownym remontom poddane zostaną obie siedziby. Po realizacji tych inwestycji otworzymy nowoczesne centrum wystawiennicze, edukacyjne i badawcze poświęcone fotografii. Dołączenie do naszego zespołu będzie oznaczało aktywny udział w tym procesie zmian.

   

  Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

 • możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych;

 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia;

 • współpracę z prężnym zespole;

   

 1.  Do zakresu obowiązków Specjalisty ds. zamówień publicznych  będzie należało m.in.:

   

 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • Udział w prowadzonych przez Muzeum postępowaniach o wartości poniżej kwoty 30.000 EURO;
 • Opracowywanie planów zamówień publicznych;
 • Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień;
 • Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych oraz zespołach projektowych powoływanych przez Dyrektora Muzeum;
 • Prowadzenie zamówień finansowanych ze środków unijnych;
 • Opracowywanie umów dla zamówień na dostawy/usługi/roboty budowlane;
 • Aktualizacja i opracowywanie procedur związanych  z udzielaniem zamówień publicznych;

 

 

 1. Wymagania.

   

  Wymagania podstawowe:

   

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja.

 2. Udokumentowane doświadczenie pracy na analogicznym stanowisku przez co najmniej 2 lata;

 1. Doświadczenie w realizacji zamówień udzielanych w projektach dofinansowywanych ze środków funduszy UE;

 

Wymagania dodatkowe:

 • Praktyczna znajomość przepisów ustaw Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, Kodeks cywilny oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 • Oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: odpowiedzialność, komunikatywność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy;
 • Praktyczna znajomość obsługi biurowych programów komputerowych w stopniu umożliwiającym sprawne wykonywanie obowiązków;
 • Mile widziane ukończone studia podyplomowe / kursy z zakresu zamówień publicznych.

 

 1. Przedmiot naboru

   

 1. Specjalista ds. zamówień publicznych w Muzeum Fotografii w Krakowie.
 2. Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu.
 3. Umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony;

 

 1. Procedura naboru

   

  Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:

  I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

  Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

  II ETAP – ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna z zaproszonymi kandydatami.

   

  UWAGA! W przypadku  dużej ilości zgłoszeń Muzeum zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w ramach I etapu testu kwalifikacyjnego.

   

 2. Wymagane dokumenty

   

  Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

 1. CV oraz list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje.
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 5. Mile widziane będą referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia.

 

 1. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

   

 1. Termin: do dnia 12.01.2018 r.
 2. Miejsce: Sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie ul. Józefitów 16 30-045 Kraków;
 3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych w Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mhf.krakow.pl
 4. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 1. Informacje dodatkowe:

   

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum,  zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


 
 
 
Dyrektor

Marek Świca

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii na stanowisko specjalista ds zamówień publicznych