BIP MJO - X Liceum Ogólnokształcące
DYREKTOR X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

specjalista do spraw płac

1. Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 902 z późn. zm.) oraz

a) wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 4 letni staż pracy, lub

b) wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 5 letni staż prac

 

 2. Wymagania dodatkowe

a) znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego,

przepisów związanych z rozliczaniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy,

b) znajomość obsługi programów: SIO, Płatnik, ZSZO,

c) znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

d) biegła obsługa programów komputerowych (pakiet Microsoft Office),

e) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 
3. Zakres obowiązków

a) prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej w programie ZSZO,

b) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,

c) sporządzanie list płac dla nauczycieli, administracji, obsługi oraz ZFŚS,

d) sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw płacowych (ZSZO, SIO, i innych),

e) wydawanie zaświadczeń o zarobkach,

f) terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem, zwolnieniem pracowników zatrudnionych w X LO oraz rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,

g) sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, korygowanie wszelkich zmian dotyczących czasu pracy lub danych pracowników i wysyłanie ich drogą elektroniczną, sporządzanie deklaracji ZUS,

h) sporządzanie PIT-ów dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami,

i) drukowanie potwierdzenia ubezpieczenia dla wszystkich pracowników (RMUA) zgodnie z przepisami,

j) wykonywanie innych zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 
4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz.U. z 2014 poz. 1786 z późn. zm.)

oraz regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

c) miejsce pracy: X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Wróblewskiego 8, 31- 148 Kraków

d) zatrudnienie na czas określony, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w X Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6% (podstawa prawna: art. 13. ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku).

 
5. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) list motywacyjny i CV,

c) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

d) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – tylko osoby,

którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych

z dnia 21 listopada 2008 roku,

h) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922) na potrzeby związane

z ogłoszonym naborem.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres:

X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Wróblewskiego 8; 31–148 Kraków z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty do spraw płac w X Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie”

w terminie do 18.12.2017 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty.

 

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne

w indywidualnie uzgodnionym terminie.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres

e-mail.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku zatrudnienia, kandydat/ka zobowiązany/a będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy

oryginałów dokumentów.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

 

7. Ilość etatów
1 etat

 

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

mgr Tamara Cieśla

 

 

 Informacja o ilości kandydatów spełniających wymogi formalne:

 

Informuję, że na ogłoszony nabór wpłynęła jedna oferta.

Komisja Rekrutacyjna po przeglądnięciu i sprawdzeniu oferty stwierdziła, że kandydat spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu i został zakwalifikowany do dalszego postepowania.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w X Liceum Ogólnokształcące ()