Dokument archiwalny

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty na realizację zadania publicznego pn. „wsparcie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi  do lat 3”.

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „wsparcie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3” przez Fundację Promyk z siedzibą w Krakowie, ul. św. Marka 21A, 31-020 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty do dnia 13 grudnia 2017 r. na załączonym formularzu, osobiście  w formie pisemnej w Wydziale Spraw Społecznych UMK ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 216 lub drogą elektroniczną na adres: SO.UMK@um.krakow.pl (skan z podpisem).