BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-KD.1110. 53.2017

 

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent ds. administracyjno – ekonomicznych w MPKZP przy ZEO w Krakowie w ilości 1 etat.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1 spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;

2. wykształcenie wyższe magisterskie,

3. minimum 6 msc. doświadczenie w pracy związanej z obsługą petentów oraz rachunkowością.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1)znajomość przepisów regulujących działalność PKZP w tym Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w zakładach pracy, ustawy o związkach zawodowych,

2) znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym w zakresie opodatkowania świadczeń,

3) znajomość kodeksu cywilnego w zakresie zawierania umów pożyczek, poręczeń oraz spadków,

4)komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,

5)znajomość oprogramowania Word, Excel i Internetu,

6)umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) płaca zasadnicza z przedziału od 2500,00 + premia regulaminowa 20 % + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) kompleksowa obsługa dziennika podawczego MPKZP w tym korespondencji elektronicznej ( przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o udzielenie świadczeń, korespondencji do organów MPKZP, list potrąceń)

2) sprawdzanie przyjętych wniosków pod względem formalno – rachunkowym, bieżąca aktualizacja danych osobowych,

3) udzielanie informacji członkom MPKZP w ramach udzielonych kompetencji,

4) sporządzanie korespondencji z członkami MPKZP wg ustalonych procedur w tym przygotowanie do wysłania potwierdzeń sald wkładów i zadłużeń,

5) sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń na podstawie decyzji zarządu MPKZP,

6) świadczenie pomocy na rzecz Zarządu MPKZP,

7) księgowanie należności z tytułu wkładów i spłaty zadłużeń oraz udzielonych świadczeń,

8) uzgadnianie obrotów i sald syntetycznych z obrotami i saldami kont członkowskich przy zamknięciach okresów miesięcznych i rocznych.

 

 6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: starszy referent ds. obsługi MPKZP przy ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 18 grudnia 2017 roku.(liczy się data wpływu do Zespołu)

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.

12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

Lista Kandydatów

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (starszy referent ds. administracyjno- ekonomicznych w MPKZP)