BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3

DYREKTOR Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen Władysława Sikorskiego w Krakowie

os. Szkolne 37 (tel.: 12 644 06 89)

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

NA STANOWISKO REFERENTA

 

I. Wymagania niezbędne (formalne):

1. spełnienie wymagań określonych art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202 z późniejszymi zmianami):

- być obywatelem polskim,

- mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

- posiadać wykształcenie co najmniej średnie

- staż pracy w urzędach administracji publicznej min 18 m-cy,

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- dyspozycyjność (praca do godz. 19:00 przy zachowaniu obowiązujących norm pracy),

- wskazane dodatkowe kompetencje

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe:

1. obsługa programów z pakietu MS Office,

2. znajomość obsługi urządzeń biurowych (faxu i kserokopiarki),

3. łatwość w redagowaniu pism urzędowych,

4. komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów , odporność na stres,

5. znajomość postępowania rekrutacyjnego do szkół,

6. znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu postępowania administracyjnego.

III. Przewidywany zakres wykonywanych zadań na stanowisku m. in. :

1. prowadzenie dokumentacji uczniowskiej ,

2. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,,

3. prowadzenie korespondencji z placówkami i urzędami dotyczącej zagadnień z zakresu prowadzonych spraw,

4. opracowywanie sprawozdawczości GUS i innej związanych z zakresu prowadzonych spraw,

5. praca w systemie OBIEG, SMOK, UNIVERSO, OMIKRON i SIO.

IV. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/, oraz staż pracy lub doświadczenie zawodowe,

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5. oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. wymiar czasu pracy 1/1

2. stanowisko referent

3. miejsce wykonywania pracy: os. Szkolne 37 Kraków – budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

4. zatrudnienie na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony

5. wynagrodzenie miesięczne: zgodnie z Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 oraz z 2017 r. poz. 1621) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

• osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 na os. Szkolnym (sekretariat szkoły p. 114),

• z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta” w terminie do dnia 06.12.2017r. do godz. 14:30

/decyduje data wpływu/.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późniejszymi zmianami).

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie, os. Szkolne 37,31-978 Kraków. Złożonych dokumentów Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 ()