BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 155

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 155 im. św. Jadwigi Królowej

o g ł a s z a

NABÓR NA STANOWISKO – POMOC NAUCZYCIELA

w Szkole Podstawowej Nr 155 w Krakowie

Os. 2 Pułku Lotniczego 21

31-863 Kraków

 

 

Przedmiot naboru:

1. Stanowisko – pomoc nauczyciela

2. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa Nr 155 w Krakowie

3. Okres zatrudnienia: od 01.12.2017 r. do 23.06.2018 r.

4. Zatrudnienie na zasadach określonych w Kodeksie Pracy

5. Wymiar zatrudnienia: 20 godziny tygodniowo

 

Niezbędne wymagania:

1. obywatelstwo polskie,

2. ukończenie studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogicznym

3. Biegła znajomość języka ukraińskiego i języka polskiego

3. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta         z pełni praw publicznych,

4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. kandydat nie znajduje się w centralnym rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych, prowadzonym przez MEN

6. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy nauczyciela.

 

Wymagania dodatkowe

1. umiejętność pracy w zespole,

2. kreatywność,

3. obowiązkowość, rzetelność.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1.      pomoc w prowadzeniu i organizowaniu zajęć edukacyjnych i wychowawczych w językach: polskim i ukraińskim

2.   pomoc w wyjaśnianiu i tłumaczeniu treści edukacyjnych objętych programem nauczania klasy VII

3.   informowanie nauczycieli o problemach i potrzebach ucznia

4.   wszechstronna pomoc dziecku z Ukrainy w kontaktach ze środowiskiem szkolnym

5.   kontrola frekwencji i postępów w nauce

6.   wsparcie emocjonalne

7.   pomoc i mediacja w sytuacjach trudnych i konfliktowych

8.   dbałość o stan wyposażenia ucznia w pomoce szkolne

9. dbałość o to, aby dziecko nie znające języka polskiego w sposób wystarczający mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowaniu mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;

Wymagane dokumenty:

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),                 z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

3. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia)

5. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,                  ( zaświadczenie o niekaralności) 

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 155 w Krakowie lub przesłać na adres Szkoła Podstawowa Nr 155 os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-863 Kraków w terminie do: 29.11.2017 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pomoc nauczyciela”.

Postępowanie kwalifikacyjne:

I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty zostaną poddane analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

II etap – selekcja końcowa kandydatów: rozmowa kwalifikacyjna.

O zakwalifikowaniu się do II etapu, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 roku poz. 922) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 155 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KRAKOWIE Z SIEDZIBĄ NA OSIEDLU 2 PUŁKU LOTNICZEGO 21. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu np. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy pomoc nauczyciela Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podaje Pani/Pan swoje dane osobowe dobrowolnie. 

 

Dyrektor Szkoły Anna Kurek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 155 ()