BIP MJO - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości – 0,8 etatu

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1)spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

2) wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, mile widziane wyższe ekonomiczne

lub podyplomowe ekonomiczne oraz staż pracy odpowiednio 5 lat bądź 4 lata przy wykształceniu wyższym,

3) znajomość ustawy o rachunkowości,

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone

do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej,

2) znajomość przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej,

3) znajomość ustawy o finansach publicznych,

4) znajomość programu finansowo–księgowego Aktyn oraz programu Płatnik

5) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) Zatrudnienie od 01.01.2018

2) wymiar czasu pracy: 0,8 etatu,

3) Stanowisko i wynagrodzenie: specjalista, zgodnie z VIII grupą zaszeregowania + premia regulaminowa 20% + dodatek za staż pracy,

4) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa

o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

5) miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z oddelegowaniem do NSZZ „Solidarność”.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej

niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) dekretowanie dokumentów do ujęcia w księgach rachunkowych

2) dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych poprzez określenie: daty operacji gospodarczej, rodzaju i numeru dowodu księgowego, opisu operacji, kwoty i oznaczenia kont, których operacja dotyczy,

3) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków zgodnie z wymaganymi klasyfikacjami oraz ich bieżące monitorowanie pod względem zgodności z planem finansowym,

4) monitorowanie i analizowanie rozrachunków z odbiorcami, naliczanie należnych odsetek

od nieterminowo regulowanych należności, wystawianie wezwań do zapłaty,

5) sprawdzanie i porównywanie danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

oraz weryfikacja ich wartości – ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

6) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia biura

7) sporządzanie na koniec roku sprawozdań finansowych, bilansu, rachunku zysków sporządzenie strat oraz informacji dodatkowej zgodnie sporządzenie wymogami odpowiednich ustaw

i rozporządzeń

8) dokonywanie rozliczeń z US, wystawianie deklaracji PIT, dokonywanie rozliczeń z ZUS, składanie deklaracji RCA i DRA

9) zawieranie umów zlecenia i umów o dzieło

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”.

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „stanowisko urzędnicze

ds. księgowości” należy składać osobiście w siedzibie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (sekretariat) lub drogą pocztową na adres:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków

w terminie do dnia 06 grudnia 2017 roku

(liczy się data wpływu do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego).

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego niekompletne

lub po określonym wyżej terminie n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na Tablicy Ogłoszeń oraz na stronie internetowej KSOS.

 

12. Osoby które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane telefonicznie na wskazany w dokumentach numer telefonu.

 

Dyrektor KSOS

Zdzisław Tracz

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()