BIP MJO - IX Liceum Ogólnokształcące

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Wróblewskiego

w Krakowie ul. Czapińskiego 5 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY:                     IX Liceum Ogólnokształcące im. Z. Wróblewskiego

ul. Czapińskiego 5

30 – 048  Kraków

NAZWA STANOWISKA PRACY:                              Sprzątająca, pełny etat (40 godz. tygodniowo)

 

WYMAGANIA FORMALNE:

  1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  2. Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
  3. Wykształcenie min. Podstawowe,
  4. Energiczność, dyspozycyjność, chęć i zaangażowanie do pracy.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

  1. Preferowana osoba posiadająca doświadczenie w pracy na stanowisku sprzątającej,
  2. Komunikatywność i umiejętność współpracy.

 

WARUNKI PRACY I PŁACY:

         1.  Zatrudnienie na okres próbny (6-miesięcy), następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,

  1. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1222)

 

PRZEWIDYWANY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

Sprzątanie szkoły i inne czynności zlecane przez przełożonego;

Utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania (ok. 1000m), a w szczególności:

- zamiatanie, mycie podłóg,

- odkurzanie i mycie mebli, parapetów i innych przedmiotów będących na wyposażeniu klasy czy pomieszczenia,

- mycie lamp, drzwi,

- mycie sanitariatów, glazury, umywalek z użyciem środków dezynfekujących,

- mycie okien i ram,

- wynoszenie śmieci.

DOKUMENTY WYMAGANE:

1.    Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV)

2.    Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku sprzątającej

3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy

4.     Zaświadczenie o niekaralności (po zatrudnieniu),

5.    Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. 8.00 do 15.00 lub na adres mailowy lo9@poczta.fm w terminie do 15 grudnia 2017r. tel. 12/633-37-64

ZATRUDNIENIE:

pełny etat od 1.01.2018r , umowa o pracę.

 

Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.krakow.pl  oraz na tablicy informacyjnej szkoły.

 

 

Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Wróblewskiego w Krakowie

 

mgr Anna Urbańska

Kraków, 16.11.2017 r.