BIP MJO - Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
DYREKTORZespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza

w Krakowie, os. Tysiąclecia 38 (tel. 12 648 49 03) zgodnie z ustawą o pracownikach

samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202, ze

 zmianami)

 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
sekretarz szkoły


1. Wymagania formalne

 1. określone w art. 6 ust. 1 w/w ustawy:
  • być obywatelem polskim,
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych
  • posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 2. określone w art. 6 ust. 3 w/w ustawy:
  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią
 3. w zakresie wykształcenia i stażu pracy:
  • wykształcenie co najmniej średnie i 3-letnia praktyka na danym lub zbliżonym stanowisku
 4. wskazane dodatkowe kompetencje:


2. Wymagania dodatkowe

 1. biegła znajomość obsługi komputera (w tym Excel)
 2. znajomość obsługi faxu i kserokopiarki


3. Zakres obowiązków

 1. organizowanie właściwego obiegu dokumentów
 2. sporządzanie sprawozdań oraz administrowanie bazą danych w placówce
 3. systematyczne analizowanie nowych aktów prawnych dla oświaty
 4. pełnienie obowiązków kasjera zgodnie z instrukcją kasową
 5. wykonywanie prac administracyjnych i kancelaryjnych

 
4. Warunki pracy i płacy:

 • zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.
 • Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.(Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398) i Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Poligraficzno- Medialnych im. Zenona Klemensiewicza z dnia 15 czerwca 2009 r.


5. Wymagane dokumenty:

 1. podanie
 2. list motywacyjny i CV
 3. dyplomy, świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • do 20 listopada 2017 r.; Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza
 • Kraków, os. Tysiąclecia 38 – sekretariat główny


7. Ilość etatów
1/1 etat

 


Dyrektor mgr Andrzej Januszkiewicz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych ()