BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 2
DYREKTOR Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie ul. Kopernika 19
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko w niepełnym wymiarze czasu pracy
 referent 1/2 etatu

1. Wymagania formalne

 

W naborze mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące wymagania:

 • posiadają obywatelstwo polskie,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestepstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku,
 • wykazują się umiejętnoscią obsługi programu MS Office


2. Wymagania dodatkowe

 • znajomość prawa oświatowego (ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa Karta Nauczyciela, Kodeks pracy),
 • umiejętność wykonywania sprawozdań,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, sumienność,


3. Zakres obowiązków

 • wykonywanie wszekich prac związanych z prowadzeniem ewidencji uczniów (bieżące wpisywanie danych osobowych do ksiąg uczniów,właściwe przechowywanie dokumentów uczniowskich, sporządzanie odpisów dokumentacji przebiegu nauczania, a także ich archiwizacja, wprowadzanie danych uczniów do bazy danych systemu informacji oświatowej),
 • sporządzanie sprawozdań,
 • wykonywanie zadań administracyjno - biurowych w sprawach uczniów i nauczycieli,
 • realizacja zadań zleconych przez przełożonych, a wyniakających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,4. Warunki pracy i płacy:

 • wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu
 • wynagrodzenie zgodne z Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2014 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych ZSS nr 2,
 • miejsce pracy: Zespół Szkół Specjalnych nr 2, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków,

Wykonywanie zadań na stanowisku referenta będzie wymagało pracy z monitorem komputerowym, urządzeniami biurowymi (typu: fax, drukarka, kserokopiarka itp.).

W budynku nie znajduje się winda.5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolnosci do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kseropkopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 • oswiadczenie, ze kandydat nie był skazany praowmocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji złożone zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz.922),
 • kandydat z orzeczoną niepełnosprawością jest zobowizany do złożenia kopii dokkumentu potwierdzającego niepełnosprawość,

Oświadczenia kandydata powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w godzinach od 9.00 do 13.00 w sekretariacie szkoły lub pocztą (liczy się data wpływu do szkoły) na adres:

ZSS nr 2, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków do dnia 30 listopada 2017 r.

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będa informowani telefonicznie.


7. Ilość etatów
0,5 etatu
Dyrektor Małorzata Brzeska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 (referent 1/2 etatu)