BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-KD.1110.49.2017

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  ds. merytorycznych  w projektach realizowanych ze środków zewnętrznych  w ZEO w Krakowie. Ilość etatów -1-4


1.Wymagania niezbędne (formalne):
1)    spełnienie wymagań określonych  art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
2)    wykształcenie wyższe preferowane  z zakresu  ekonomii lub administracji,
3)    umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, biegła znajomość MS Office, w szczególności Word i Excel oraz Internet,
4)    doświadczenie w realizacji/koordynacji projektów w ramach EFS,
5)    co najmniej 4 letni staż pracy.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1)    znajomość bieżących wytycznych w zakresie realizacji projektów unijnych,
2)    wiedza na temat form wsparcia realizowanych w projektach,
3)    umiejętność przygotowania i prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi działaniami projektowymi,
4)    umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych związanych z realizacją projektów np. SL2014.
5)    gotowość do poszerzania swojej wiedzy i nabywania nowych umiejętności,
6)    dyspozycyjność, otwartość na nowe zadania zawodowe,
7)    samodzielność i zaangażowanie,

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań  rozmowy kwalifikacyjnej  i  ewentualnych testów teoretycznych i praktycznych .

3. Warunki pracy i płacy:    
1)    wymiar czasu pracy:  4x 1 etat,
2)    płaca zasadnicza z przedziału od 2500,00 do 2800,00 zł  + premia regulaminowa + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat pracy,
3)    dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna  na czas realizowania projektu,
4)    miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób    niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi  mniej niż  6%.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
                                                                                                          
1.    przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi działaniami projektowymi w zakresie merytorycznym i administracyjnym oraz kontrola zgodności z przyjętym harmonogramem i budżetem projektu, w tym w zakresie terminowości i rzetelności sporządzania wszelkiej sprawozdawczości w części merytorycznej oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji projektu i jej prawidłowej archiwizacji,
2.    przygotowywanie i prowadzenie sprawozdawczości w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 tj. postępu rzeczowego realizacji projektu, wskaźników produktu i rezultatu, bazy monitorowania uczestników projektu, bazy personelu oraz zamówień publicznych,
3.    monitorowanie przepisów i wytycznych mających wpływ na prawidłowe rozliczanie projektów,
4.    inicjowanie i opracowywanie wytycznych i procedur niezbędne do właściwej realizacji zadań,
5.    zbieranie i uaktualnianie harmonogramów zajęć poszczególnych form wsparcia,  przesyłanie ich na bieżąco do Instytucji pośredniczącej RPO WM – należy przez to rozumieć Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, dla prawidłowego przebiegu realizacji projektu, w tym zebranie protokołów rekrutacji oraz deklaracji i oświadczeń uczestników projektu,
6.    przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro zgodnie z Regulaminem w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne na dostawy i usługi o wartości nie przekraczającej  kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych),
7.    dbałość o prawidłową promocję projektu oraz nadzór nad oznakowaniem pomieszczeń, sprzętu itp., zgodnie z Wytycznymi obowiązującymi w umowie partnerskiej,
8.    prowadzenie rejestrów i dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,
9.    zapewnienie właściwego wewnętrznego przepływu informacji, mającego wpływ na zakres, cele, czy rezultaty projektu,
10.    realizacja zapisów umowy o dofinansowanie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie..
6. Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV),
2)    list motywacyjny,
3)    kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
4)    kandydat  z orzeczoną niepełnosprawnością  jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli  zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
5)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
6)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko  ds. merytorycznych do Działu Projektów Unijnych  w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia   24 listopada  2017 roku   (liczy się data wpływu do Zespołu).

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

 n i e   b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.  
12. Osoby, które spełnia wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane droga elektroniczną na wskazany adres, e- mailowy.Lista kandydatów

                                                                                        Dyrektor ZEO w Krakowie  
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (2)