BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1
DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

dla osób uzależnionych od alkoholu

przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie

POSZUKUJE OSOBY NA WOLNE STANOWISKO PRACY

- Terapeuta uzależnień

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 

posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub specjalisty terapii uzależnień

 

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,

 

 

Niezbędne dokumenty:

 

 • CV, list motywacyjny,
 • kserokopia posiadanych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

 

3. Warunki pracy i płacy:

 

 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia na czas nieokreślony,
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2.700,- - 2.800,- brutto miesięcznie + premia uznaniowa, dodatek stażowy

 

 

4. Zakres zadań do realizacji:

 

 • Prowadzenie indywidualne mieszkańca – planowanie i monitorowanie procesu zmian w ramach realizowanego w DPS, Programu Readaptacji i Postrehabilitacji.
 • Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z mieszkańcami DPS zgodnie z realizowanym Programem Readaptacji i Postrehabilitacji.
 • Prowadzenie dokumentacji obejmującej spotkania indywidualne i grupowe z mieszkańcami w ramach realizowanego Programu Readaptacji i Postrehabilitacji.
 • Współtworzenie i realizacja, oraz monitorowanie przebiegu Indywidualnego Planu Wsparcia mieszkańca.
 • Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym DPS.

 

 

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego mogą składać oferty pracy w formie:

 

 

 

 • pisemnej (osobiście, listownie) pod adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1
 • w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl
 • Telefon: 12 411-94-00, fax 12 410-53-25

 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

 

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych"

 

 

 


Dyrektor mgr Dariusz Żebrowski

 

Wyniki naboru - Terapeuta uzależnień