BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka

 

DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY IM. JANUSZA KORCZAKA

W KRAKOWIE , OS. KALINOWE 18, 31-814 KRAKÓW

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-

SPECJALISTA DS. PŁAC ½ ETATU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Wymagania formalne:

- spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku ( Dz. U.z 2016r. poz.902 z późn. zm)

- wykształcenie średnie, lub wyższe

- staż pracy – wykształcenie średnie - 5 lat stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 3 lata

- staż pracy - wykształcenie wyższe - 4 lata stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 2 lata

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 - znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z

pobieraniem i rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy,

-znajomość obsługi programów SIO, Płatnik, ZSZO,

-znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

-komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

-prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej w programie ZSZO,

-prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i

Urzędem Skarbowym ,

-naliczanie wynagrodzeń wynikających z umów o pracę, zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dokonywanie potrąceń indywidulanych z wynagrodzenia za pisemną zgodą pracowników,

-sporządzanie list płac dla świadczeń z ZFŚS, umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi (zlecenie, o dzieło),

-przygotowywanie raportów i sprawozdań z list płac dla głównego księgowego,

-sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników,

-sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw płacowych ( ZSZO, SIO, i innych ),

-terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem, zwolnieniem pracowników zatrudnionych w MDK im. J. Korczaka oraz rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników z ZUS,

-sporządzanie deklaracji podatkowej PIT dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami i wysyłanie ich drogą elektroniczną,

-prowadzenie spraw emerytalno-rentowych,

-sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,

-wydawanie zaświadczeń o zarobkach,

-drukowanie deklaracji rocznych RMUA dla pracowników.

 

 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


 -wymiar czasu pracy : 0,5 etatu

-umowa o pracę na czas określony do 6 m-cy z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony

-wynagrodzenie ustalone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych / Dz.U. z 2014r. poz.1786 ze zm../ oraz regulaminu wynagradzania w MDK im. J. Korczaka w Krakowie

-miejsce pracy: Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie, os. Kalinowe 18.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MDK w Krakowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%;

 

 6. Wymagane dokumenty:

 

1) kwestionariusz osobowy;

2) list motywacyjny;

3) życiorys – curriculum vitae;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy.

6) kserokopie świadectw pracy

7) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

10) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 pkt 4b  ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku, jest obowiązany do złożenia wraz z    dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

11) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29

   sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz.922 z późn.zm. ) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

12) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie  przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

7.Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. płac” należy składać osobiście w sekretariacie MDK, lub drogą pocztową na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka , 31-814 Kraków, os. Kalinowe 18 w terminie do dnia 4 grudnia 2017 roku do godz.16.00. ( liczy się data wpływu do MDK)

 Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do placówki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej , oraz na tablicy informacyjnej w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

8. Ilość etatów

0,5 etatu

 

 

 

 

Z upoważnienia Dyrektora

 

 

Z-ca Dyrektora MDK im. J. Korczaka

 

mgr Ewa Żółty

 

 Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka ()