BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 2

IM. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 


1. Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.), oraz określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. , poz. 1870 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy czyli spełnienia jednego z niżej wymienionych warunków:

a) ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną oraz co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości.


2. Wymagania dodatkowe

- znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń,

- znajomość programów finansowo – księgowych jednostek budżetowych: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą,

- znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania oraz doświadczenie w rozliczaniu środków unijnych,

- znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

- umiejętność wykonywania planów, opracowań i sprawozdań

- komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość,

- umiejętność pracy w zespole.


3. Zakres obowiązków

- prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym prowadzenie rozliczeń podatku od towaru i usług VAT),

- prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami,

- opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

- analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu oraz pochodzących ze środków pozabudżetowych,

- dokonywanie kontroli wewnętrznej,

- opracowywanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych dla placówki.


4. Warunki pracy i płacy:

- zatrudnienie w wymiarze 1 etatu (40 godzin),

- wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie,

- miejsce pracy: Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków.


5. Wymagane dokumenty:

a) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) list motywacyjny i CV,

c) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, dodatkowe uprawnienia i odpowiedni staż pracy (oryginały do wglądu),

d) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) zaświadczenie o niekaralności (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie lub Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30 lub przesłać pocztą na adres Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie, os. Spółdzielcze 6,31-943 Kraków, w terminie do dnia 24 listopada 2017 r. Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór – Główny Księgowy”.

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie.

Dokumenty osób nie zatrudnionych w wyniku konkursu do odbioru w terminie 30 dni. Po tym terminie zostaną zniszczone.


7. Ilość etatów
1 etat


Dyrektor Dariusz Błądek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (Główny księgowy)