BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 w Krakowie, przy

ul. H.Wietora 7

 

OGŁASZA NABÓR 

kandydatów na stanowisko referenta ds. kadrowych

w wymiarze: 1 etatu.

 


1. Wymagania formalne


a) spełnianie wymagań określonych w art.6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 28 listopada 2008r. (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz.1458 z późn.zm.) określonych na stanowiskach urzędniczych;

 

b) wykształcenie:

- średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań nastanowisku referent ds. kadrowych.

 


2. Wymagania dodatkowe


• znajomość prawa pracy i oświatowego (Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, Ustawa Prawo oświatowe, Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, ustawa

  o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw),

 

• biegła obsługa programów komputerowych (pakiet Microsoft Office, moduł Kadry ZSZO),

 

• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia,

 

• skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac.

 


3. Zakres obowiązków


Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw kadrowych, w tym:

 

• sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

 

• prowadzenie akt osobowych i archiwizacja,

 

• prowadzenie ewidencji czasu pracy,

 

• przygotowywanie pism związanych ze zmianą wynagrodzenia, dodatków, przyznaniem nagrody, urlopu, emerytury, odprawy itp.

 

• sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia, w tym do GUS.

 


4. Warunki pracy i płacy:


 

• zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;

 

 

• wymiar czasu pracy: 1 etat,

 

 

• wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. (Dz.U. Nr 50, poz.398 ze zmianami) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz uchwałą nr XLVII/591/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia obowiązującej wartości punktu dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz Zespołach Ekonomiki Oświaty w Krakowie

 

 

• miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Krakowie,

 

ul. H.Wietora 7.

 

 


5. Wymagane dokumenty:


• CV i list motywacyjny ,

 

• wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 

• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i staż pracy,

 

• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:


Dokumenty należy składać w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie, ul. H.Wietora 7, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy” w godzinach 8.00 – 15.00 do dnia 22.11.2017 r.

 

Z osobami spełniającymi wymagania zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne

w uzgodnionym indywidualnie terminie.

 

UWAGA: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 


7. Ilość etatów:


1

 

Dyrektor mgr Marek Tokajuk

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 ()