BIP MJO - Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1

Kraków, dnia 30.10.2017 r.

 

 Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1

w Krakowie

 

 ogłasza nabór na wolne stanowisko:  specjalista ds. płac

 

 
 

wymiar zatrudnienia: 1 etat

 

1.       Wymagania formalne:

-         spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.  (Dz.U. 2016 poz. 902);

-         wykształcenie wyższe i 4 lata stażu pracy w tym na  podobnym stanowisku 2 lata;

lub

-         wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy w tym na podobnym stanowisku 3 lata.

 

2.       Wymagania dodatkowe:

-         biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (min. Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;

-         znajomość programów: ZSZO (Zintegrowany System Zarządzania Oświatą) System Informacji Oświatowej, Płatnik oraz programów platformy edukacyjnej;

-         znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, przepisów związanych               z rozliczaniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy;

-         znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej;

-         umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

-         łatwość w redagowaniu pism urzędowych;

-         umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań;

-         dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, terminowość, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność;

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

3.       Ogólny zakres obowiązków:

-         prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń ZUS i Urzędem Skarbowym;

-         prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej w programie ZSZO;

-         sporządzanie list płac wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi do wypłaty;

-         sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw płacowych (ZSZO, SIO, GUS i innych);

-         wydawanie zaświadczeń o zarobkach;

-         terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników zatrudnionych w ZSM nr 1;

-         sporządzanie PIT-ów dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami;

-         prowadzenie spraw emerytalno –rentowych;

-         prowadzenie dokumentacji ZSM Nr 1 zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora placówki i władz nadrzędnych;

-         sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji ZUS;

-         drukowanie potwierdzenia ubezpieczenia dla wszystkich pracowników zgodnie z przepisami (RMUA);

-         współpraca z główną księgową;

-         zastępstwo w razie nieobecności głównej księgowej;

-         pomoc w wykonywaniu innych zadań zleconych prze główną księgową w ramach księgowości.

 

4.       Warunki pracy i płacy:

-         wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada  2014 roku  (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w ZSM nr 1;

-         miejsce pracy: Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków;

-         zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony;

-         Rodzaj umowy: zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

 

Rozpoczęcie zatrudnienia: 01 stycznia 2018 r.

 

5.       Wymagane dokumenty:

-         Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) na potrzeby związane z naborem na stanowisko;

-         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

-         Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

-         Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska specjalisty           ds. płac,

-         Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

-         Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, szczególnie zaświadczeń lub certyfikaty dotyczące ZSZO, SIO;

-         oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-         oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych;

-         zaświadczenie o niekaralności (dotyczy osoby, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

6.       Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem„ Nabór na stanowisko specjalisty” w sekretariacie Zespołu Szkół  Mechanicznych Nr 1  w Krakowie al. Mickiewicza 5  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 10:00.

Oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

 

Uprzejmie informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Dyrektor ZSM nr 1

mgr Barbara Szymoniak