BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-KD.1110.47.2017

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do Sekcji Awarii i Kontroli Stanu Technicznego Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowi. Ilość etatów -1

 

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnienie wymagań określonych art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie wyższe,

3) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, biegła znajomość MS Office, w szczególności Word i Excel oraz Internet,

4) co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość podstawowych zagadnień z ustawy prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, kodeks cywilny w zakresie znajomości przepisów dotyczących reprezentacji oraz kontraktów budowlanych,

2) umiejętność obsługi programu Stadom ,

3) znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

4) znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

5) mile widziane doświadczenie w pracy w samorządzie

6) dyspozycyjność, otwartość na nowe zadania zawodowe,

7) samodzielność i zaangażowanie,

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnych testów teoretycznych i praktycznych .

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) płaca zasadnicza z przedziału od 2300,00 zł do 2500,00zł + premia regulaminowa + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat pracy,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna na czas realizowania projektu,

4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• Sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń faktur, rachunków i innych dokumentów będących podstawą do rozliczeń robót,

• Dokonywanie analizy planu rzeczowo – finansowego pod kątem wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

• Prowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy lub usługi realizowane w pionie remontów i inwestycji, których wartość nie przekracza wysokości kwoty wynikającej z art.4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie usuwania awarii i przeprowadzania kontroli stanu technicznego (KST)

• Przyjmowanie do rozliczeń poszczególnych awarii i KST dokumentów finansowo – księgowych wraz z załącznikami niezbędnymi do realizacji płatności , zgodnie z obowiązującymi procedurami

• Dokonywanie kontroli formalno - rachunkowej dokumentów wraz z opisem i określeniem środków przeznaczonych na sfinansowanie zadania oraz przekazuje do działu likwidatury celem realizacji płatności

• Sporządzenie zestawienia miesięczne dotyczące zaangażowania środków na awarie i KST na poszczególnych paragrafach wynikające z zawartych umów i zleceń

• Przygotowanie zakończenia i przekazania inwestycji służbom księgowym

• Współpraca z komórkami organizacyjnymi Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie

• Współpraca z dyrekcją przedszkoli, szkół obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

• Przygotowanie zleceń, umów z zakresu awarii i kontroli stanu technicznego nie objętych trybami wynikającymi z Ustawy o zamówieniach publicznych

• Rozliczenie przeglądów kominiarskich i wszystkich zleceń i przetargów KST,

• Uzgadnianie z sekcją księgowości bieżących wydatków na awarie i kontrole stanu technicznego w poszczególnych rozdziałach i paragrafach

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze do sekcji awarii i KST w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia 15 listopada 2017 roku (liczy się data wpływu do Zespołu).

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.

 

12. Osoby, które spełnia wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane droga elektroniczną na wskazany adres, e- mailowy.

 

 

Lista kandydatów

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (2)