BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowiska Głównego Specjalisty w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Infrastruktury Technicznej – 2 etaty

nr ref. 10-ZIM-2017

 

 

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):

 

1. spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

2. Wykształcenie wyższe techniczne

3. Co najmniej 5 lat stażu pracy, w tym min. 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z inwestycjami w budownictwie.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

 

1. znajomość Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa

2. znajomość przepisów:

• Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych;

• Prawo budowlane

• Ustawa o drogach publicznych;

• Ustawa prawo o ruchu drogowym;

• Ustawa kodeks postępowania administracyjnego;

• Ustawa o samorządzie gminnym;

oraz umiejętność ich praktycznej interpretacji przepisów;

3. znajomość struktury oraz statutu ZIM w Krakowie

4. posiadanie wiedzy z zakresu przygotowania i wdrażania przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszy UE i innych poza unijnych źródeł finansowania;

5. wiedza techniczna w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego;

6. czynne prawo jazdy kat. B;

 

Dodatkowym atutem będą:

• uprawnienia budowlane lub instalacyjne do projektowania lub kierowania robotami

 

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

 

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

1. kierowanie procesem przygotowania inwestycji

a/ współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Kraków i komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie podziału i wykupu działek, zwolnień z opłat za zajęcie pasa drogowego,

b/ współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Kraków i komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie planowania i programowania inwestycji, koordynacji robót prowadzonych wspólnie,

c/ uzyskiwanie technicznych warunków przyłączenia obiektu i zapewnienia dostawy mediów, ustalanie właścicieli i władających gruntami,

d/ współpraca z wykonawcami dokumentacji technicznej w trakcie jej opracowania, w zakresie jej kompletności, uzyskania wszelkich decyzji formalno-prawnych oraz prawidłowości rozwiązań technicznych,

e/odbiór dokumentacji od wykonawców, sprawdzanie jej pod względem kompletności, zgodności z zamówieniem i przepisami,

f/ przygotowywanie dokumentacji w celu pozyskania środków finansowych na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Zarząd z zewnętrznych źródeł finansowania,

2. przygotowywanie wniosków do Działu Zamówień Publicznych o przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i o zawarcie umów na opracowanie dokumentacji, realizację robót dla zadań inwestycyjnych,

3. udział w pracach komisji przetargowych w sprawach z zakresu przygotowania zadań inwestycyjnych oraz opracowań dokumentacji projektowej,

4. bezpośrednia współpraca z inżynierem kontraktu,

5. nadzór nad realizacją umów z wykonawcami,

6. przygotowywanie danych do planu w zakresie rzeczowo-finansowym dla nadzorowanych inwestycji oraz przekazywanie ich do Zespołu ds. Planowania,

7. organizowanie i przeprowadzanie odbiorów wykonywanych zadań inwestycyjnych,

8. rozliczanie kosztów budowy i rozliczenie inwestycji zakończonych, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji do faktur doręczonych do Zarządu za prowadzone prace inwestycyjne oraz ich sprawdzanie pod względem merytorycznym,

9. przygotowywanie korespondencji, informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu realizacji projektu,

10. archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami.

 

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 

1) wymiar czasu pracy: 1 etat

2) płaca zasadnicza w wysokości z przedziału 3000 zł do 5500 zł brutto

3) miejsce pracy: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Wielopole 17a

4) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA:

 

W Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1) CV,

2) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

3) dokumenty potwierdzające staż pracy.

4) oświadczenia wg załączonego wzoru

 

VII. ZASADY NABORU:

 

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: sekretariat@zim.krakow.pl do dnia 10 listopada 2017r. do godziny 12.00.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

 

VII. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH:

 

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 15 listopada 2017 r. w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Wielopole 17a.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy w terminie do dnia 17.11.2017 r.

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Infrastruktury Technicznej będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl/zim najpóźniej do dnia 21.11.2017 r.

 

 

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie

 

Janina Pokrywa

Wyniki naboru na wolne stanowisko Głównego Specjalisty w dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Infrastruktury Technicznej w Zarząd Inwestycji Miejskich - nr ref. 10-ZIM-2017