BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1
DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie

POSZUKUJE OSOBY NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Pracownik Socjalny

Wymagania niezbędne (spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków):

 

 1. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub dyplom wyższej szkoły o kierunku praca socjalna, albo ukończone przed dniem 01.05.2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, albo ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, (studia ukończone przed 01.01.2008 r. lub kontynuowane 01.01.2008 r.) albo ukończone do dnia 31.10.2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia albo rozpoczęte przed dniem 01.05.2004 r. i ukończone studia wyższe licencyjne lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego.
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych

 

Wymagania dodatkowe:

 1. podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 2. podstawowa znajomość struktury administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego,
 3. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

 

Niezbędne dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia posiadanych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe,
 4. kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętności,

 

Warunki pracy i płacy:

 1. wymiar czasu pracy: 1 etat,
 2. umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony,
 3. wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2.450,- - 2.550,- brutto miesięcznie + pozostałe uprawnienia wynikające z Regulaminu Wynagradzania Pracowników DPS

 

Zakres zadań do realizacji:

 1. Uczestnictwo w pracy Komisji Kwalifikacyjnej rozpatrującej wnioski o zakwalifikowanie osób do Programu Readaptacyjnego.
 2. Uczestnictwo zgodnie z procedurą w czynnościach związanych z przyjęciem nowych mieszkańców do Domu,
 3. Prowadzenie czynności związanych ze stałym kontaktem z mieszkańcami, w sprawach administracyjnych i socjalnych.
 4. Prowadzenie dokumentacji pobytu mieszkańca w Domu.
 5. Czynnego udziału w pracach zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, w tym również w tworzeniu Indywidualnych Planów Wsparcia.
 6. Współuczestniczenie w załatwianiu spraw socjalno – bytowych.
 7. Współpraca z rodzinami mieszkańców oraz instytucjami zajmującymi się sprawami mieszkańców (Sąd rodzinny, ZUS, opiekun prawny itp.).
 8. Podejmowanie wszelkich możliwych działań, stwarzających dobrą atmosferę i warunki socjalno – bytowe na terenie Domu, pomoc w rozwiązywaniu spraw trudnych i konfliktowych wśród mieszkańców.
 9. Sporządzanie sprawozdania z działalności merytorycznej domu oraz dbanie o terminowości przesyłania tych sprawozdań.
 10. inne zadania wynikające z zakresu obowiązków pracownika socjalnego

 

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku pracownika socjalnego mogą składać oferty pracy w formie:

 1. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1
 2. w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl
 3. Telefon: 12 411-94-00, fax 12 410-53-25

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych"

 

 


Dyrektor  mgr Dariusz Żebrowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1